Viimeksi lisätyt Tampereen ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 23614

  • Oppilaitoksen yksiköiden yhteistyön kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy WinNovassa 

   Hyvärinen, Eero; Laaksonen, Hannele (2023)
   Ammatillisen opettajan työ on palkitsevaa, mutta se vaatii paljon erilaisten työtehtävien hallitsemista. Lisäksi omaa osaamista ja tietotaitoa tulisi pystyä kehittämään, jotta onnistuisi vastamaan asiakkaiden muuttuviin ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän valinta pienkiinteistöön 

   Backlund, Jori (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä pienkiinteistöihin asennettavien mikrotuotantojärjestelmien perusperiaateisiin. Lähestymistapa pyrittiin pitämään hyvin käytännönläheisenä, ajatellen pienkiinteistön omistajia, ...
  • Golfvälineverkkokaupan laajentuminen Euroopan markkinoille 

   Haapanen, Noora (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mihin Euroopan maahan Golf Sky Oy:n verkkokaupan olisi kannattavaa mahdollisesti laajentua. Rajaan opinnäytetyöni kohdemaiksi Islanti, Latvia ja Alankomaat. Opinnäytetyöni ...
  • Käyttöoikeusrajoitetun ympäristön kytkentäisen verkon palvelut ja fyysisen verkkoadapterin hallinta 

   Järvi, Ville (2023)
   Opinnäytetyössä kuvataan käyttöoikeusrajoitettu verkkosovelluksien kehittämisympäristö ja sen valmisteluun kehitetyt sovellukset. Työn tavoitteena oli kytkentäisen verkon palveluiden sijoitus käyttöoikeusrajoitettuun ...
  • Perheidenvälisen yhteisöllisyyden tukeminen varhaiskasvatuksessa : välineenä sosiaalinen media 

   Lattunen, Monika; Lehtonen, Ilari; Rantala, Ilona (2023)
   Ihmisten sosiaaliset yhteisöt ja verkostot rakentuvat elämän aikana heidän elämäntilanteensa, lähipiirinsä, työnsä, harrastustensa ja mielenkiinnon kohteidensakin mukaan. Sosiaalinen media on antanut mahdollisuuden luoda ...
  • Johtamisen tulevaisuus osana nuorten työntekijöiden aivoterveyttä 

   Isoviita, Katariina; Marin, Linnea (2023)
   Työelämän nuorten sukupolvien odotukset työelämälle ja johtajuudelle poikkeavat aiemmista sukupolvista, mikä on asettanut uusia vaatimuksia esihenkilötyölle erityisesti vuorovaikutuksen näkökulmasta. Jos johtamista ei koeta ...
  • Teollisuuden sahalaitteen koneenrakennusprojekti 

   Jokela, Jyri (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa teollisuuden sahakone osaksi asiakkaan komposiittitankojen valmistusprosessia. Työssä toteutettavan sahalaitteen oli täytettävä asiakkaan koneelle määrittämät suoritusarvot. Lisäksi ...
  • Toimivan potilasohjeen resepti : potilaan kirjallinen ohjaaminen digitalisoituvassa maailmassa 

   Lankinen, Tiina (2023)
   Opinnäytetyön taustalla oli tarve tuottaa lisää tutkimustietoa potilasohjeista osana terveysviestintää. Aihetta on tutkittu vähän, ja kirjallinen potilasohjaus on murroksessa potilasohjeiden siirtyessä osittain painetulta ...
  • Rakennushankkeen vastaan- ja käyttöönottovaiheen kehittäminen 

   Keisu, Tero (2023)
   Opinnäytetyö tehtiin Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, joka tuottaa julkisia rakennushanke- ja ylläpitopalveluita. Rakennushankkeen vastaan- ja käyttöönotto sovitussa aikataulussa on yksi hankkeen tärkeimpiä tavoitteita ...
  • 3D-tulostaminen pientalorakentamisessa 

   Ahola, Simo (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia 3D-tulostuksen mahdollisuuksia sekä ominaisuuksia pientalorakentamisessa. Työn pääpainona on tulostuksen vertailu perinteisiin pientalon rakennustapoihin sekä sen kautta saavutettavat ...
  • Istukkanäytekeräyksen eettiset kysymykset hoitotyöntekijöiden näkökulmasta 

   Väätäjä, Kaarina (2023)
   Biologiset näytteet ja niihin liittyvät tiedot ovat välttämättömiä lääketieteellistä tutkimusta varten. Istukkanäytteiden keräämiseen liittyy muihin biopankkinäytteisiin verrattuna tiettyjä erityispiirteitä. Tämä johtuu ...
  • Paperi- ja kartonkinäytteet 

   Mäkinen, Jeremias (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia tutkittavia papereita Tampereen ammattikorkeakoulun paperilaboratoriossa on. Tämän lisäksi tavoitteena oli uusien näytteiden hankinta ja sen pohtiminen, mitä näytteitä ...
  • Tamperelaisten palloiluseurojen talous ja riskienhallinta : case COVID-19 

   Heikkilä, Oskari; Syvänen, Juho (2023)
   Vuoden 2020 alkupuolella Suomeen saapunut COVID-19 pandemia aiheutti koko suomalaiselle yhteiskunnalle totuttuihin normeihin muutoksia ja rajoituksia. Normaalista poikenneet olot vaikuttivat urheiluseurojen ympärivuotiseen ...
  • Moderni mobiilikehitys ja chatbottien mahdollisuudet työkaluina 

   Heikkinen, Vertti (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia nykyaikaista alustariippumatonta mobiilikehitystä sekä tutkia näkökulmia, miten chatbotteja voidaan hyödyntää sovelluskehityksessä. Opinnäytetyöhön kerättyä tutkimustietoa hyödynnettiin ...
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen podcastin perustamisessa 

   Kujanpää, Eveliina; Saukkonen, Jenna (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perustaa podcast X, ja laatia sille toimiva markkinointisuunnitelma. Tarvittiin tietoa siitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon perustaessa uutta podcastia, ja miten podcastia kannattaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad