- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Developing communication at eSett Oy 

   Welander, Diana (2021)
   This thesis is a development project and will describe the development of communication in an expert service company operating in the B2B market. The company has rather had a reactive approach on communication and ...
  • Fysioterapeuttien kokemuksia etäfysioterapiasta - laadullinen tutkimus 

   Leppäkorpi, Micaela (2021)
   Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila keväällä 2020 muutti läsnäfysioterapian monen kuntoutujan kohdalla videoneuvotteluna toteutetuksi etäfysioterapiaksi. Toteutustapa oli uusi ja vakuuttavaa tutkimusnäyttöä etäfysioterapian ...
  • Temadag om återupplivning för högstadieelever 

   Sirviö, Birger; Wickström, Jens (2021)
   Syftet med arbetet är att ta reda på ifall ett kort utbildningstillfälle i återupplivning för lekmän skulle ge upphov till ökat kunnande i ämnet i en målgrupp bestående av 32 elever i grundskolans nionde årskurs. Undersökning ...
  • Barnmorskors uppfattning om en normal förlossning : En scoping review 

   Gottberg, Nella; Julin, Ronja; Lemberg, Erika (2021)
   Tämä opinnäytetyö on osa Nordejordemodern network projektia: How to protect normal birth? Työ on kirjallisuuskatsaus, jossa menetelmänä on scoping review. Tavoitteenamme oli kartoittaa kätilöiden ajatuksia normaalista ...
  • Perehdytyskansio EMA Finland Oy:lle 

   Huumonen, Kati; Viljanen, Patrik (2021)
   Käsillä oleva opinnäytetyö on tehty tilaustyönä suomalaiselle ensihoitoa tuottavalle yritykselle EMA Finland Oy:lle. Yritys toimii tämän työn kohderyhmänä ja opinnäytetyön tarkoitus on tehdä yritykselle uusi perehdytyskansio. ...
  • ABC-analys för Celsa-Steelservice Oy : En manual 

   Lassenius, Ferdinand (2021)
   Detta arbete har utförts på beställning av Celsa Steelservice Oy. Företaget har haft svårigheter med sin kostnadskalkylering, därav har syftet varit att uppdatera kalkylerna samt att dokumentera kalkylernas och affärssystemets ...
  • Stressupplevelsen hos kvinnor i olika åldrar 

   Söderholm, Jenna (2021)
   Detta examensarbete är en kvalitativ netnografisk studie om hur kvinnor i olika åldrar upplever stress och om åldern har någon betydelse i kvinnornas stressupplevelse. Syftet med studien är att skapa en överblick i hur ...
  • Stöd för igenkänning av sjukdomsfall vid äldreboenden - En produktutveckling 

   Rosengård, Emil; Valkama, Mikael (2021)
   Som beställare för denna produktutveckling är Folkhälsan Välfärd. Befolkningen i Finland är åldrande och detta medför med tiden allt fler fall av minnessjukdomar hos åldringar. Minnessjuka patienter är ofta svårare att ...
  • Vägunderhållets inverkan på logistiken : En fallstudie om riksväg åttas betydelse i Österbotten 

   Björklund, Mattias (2021)
   Detta examensarbete har sitt ursprung i att riksväg åtta ofta dyker upp i de lokala medierna där man diskuterar vägens underhåll och dess betydelse för regionen. Jag ville veta mer om detta område och mitt syfte med arbetet ...
  • Faktorer som bidrar till god servicehandledning ur ett klientperspektiv: En litteraturstudie 

   Sunabacka, Nina; Puukko, Nelly (2021)
   I social- och hälsovården är klientens åsikter och upplevelser av servicen en viktig aspekt att ta i beaktan, då man vill utveckla en service där man strävar efter att nå en positiv serviceupplevelse. Syftet med studien ...
  • Sömnbrist- ett hälsobekymmer bland ungdomar i Finland 

   Heinonen, Carolina; Hacksell, Jessica; Sandman, Sandra (2021)
   Syftet med studien är att utreda hur sömnbrist påverkar ungdomars hälsa. Arbetet svarar på vilka faktorer som förorsakar sömnbrist bland ungdomar samt hur sömnbrist påverkar ungdomars hälsa. Bakgrunden till arbetet är THL:s ...
  • Äldres upplevda livskvalitet i en covid-19 förändrad värld: En kvalitativ intervjustudie på ett äldreboende 

   Forss, Michelle; Mariani-Cerati, Daniela (2021)
   Detta lärdomsprov har skrivits för att öka förståelsen över coronaviruspandemins konsekvenser för personers välbefinnande på äldreboenden. Studien har gjorts som en kvalitativ intervjustudie med syftet att ta reda på hur ...
  • Hjältemod i vårdandet 

   Heikkilä, Patricia; Muurimäki, Sirke (2021)
   I dagens vårdvardag där tempot är skruvat till max behöver sjukskötaren påminna sig om det väsentliga i sitt arbete, patienten, och om de dagliga hjältemodiga, stora och små, dåd hen gör för patientens bästa. Syftet med ...
  • Covid-19 pandemins inverkan på logistiken inom bageribranschen i Finland 

   Mäkilä, Santeri (2021)
   Året 2020 har varit mycket onormalt och har orsakat svårigheter för livsmedelsindustrin och bageribranschen i Finland p.g.a. Covid-19 pandemin. Syftet med detta arbete är att utreda vilka åtgärder Covid-19 pandemin har ...
  • Stress Concentration Analysis for Two Semi-circular Notches on a Semi-infinite Plate 

   Magar, Suraj (2021)
   Notches in an engineering part appreciate the stress concentration around its stress field and presence of multiple such notches in the part can either have mitigating effect on stress concentration or increment effect. ...
  • Marknadsföring av B2B företag på sociala medier 

   Lindblad, Christian (2021)
   B2B (business to business) företagens marknadsföring är till stor del elektronisk och många företag finns på sociala medier. B2B företag säljer till andra företag som ofta har professionella köpare vars uppgift är att ...
  • Hållbart ledarskap för ökat välmående på arbetsplatsen 

   Ahlskog, Mia (2021)
   Syfte är att ta reda på hur man från ledarskapsperspektiv främjar välmående på arbetsplatserna, vad säger den nyaste forskningen kring välmående arbetsplatser utgående från hållbart ledarskap. Forskningsfrågan lyder: vad ...
  • Hantering av risker vid vägtransporter 

   Blomqvist, Niklas (2021)
   I Finland transporteras ungefär 90 % av all gods på landsvägar, vilket gör landsvägstransporter till det viktigaste transportsättet i landet. Detta ställer stora krav på hur hanteringen av risker vid vägtransporter sköts. ...
  • Sustainability’s Effect on Companies Packaging Choices in Air Shipping 

   Lesniak, Pauliina (2020)
   This thesis is a qualitative analysis on sustainability’s effect on company’s packaging decisions in air shipping. Comparing two companies whom of which ship items via air were interviewed for pertinent information. The ...
  • Social rehabilitering för marginaliserade unga – en handlingsmodell för Rehabcenter i Raseborg stad 

   Heinänen, Veronica (2021)
   Utvecklingsarbetet var ett beställningsarbete för Raseborg stad för att utveckla verksamheten för unga på Rehabcenter. Syftet med utvecklingsarbetet var att framställa en handlingsmodell för personalen på Rehabcenter. ...