Viitteet 2744-2763 / 4133

  • Raakavedenkäsittelylaitoksen suunnittelu ja KVR-tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu 

   Kankaanpää, Hannu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä olen suunnitellut raakaveden käsittelyyn soveltuvat prosessitilat Vaasan Vedelle. Kyrönjoen tämänhetkinen vedenlaatu kuormittaa runsaasti nykyisiä vedenpuhdistusprosesseja, joten tarve uudelle ...
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 

   Koski, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni koskee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä. Mielenkiintoni aiheeseen tulee työni kautta. Tutkimuksessani perehdyn lakipykäliin, tilastoihin, oikeustapauksiin sekä pohdin erilaisia uusia tapoja, ...
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ilmoitusvelvollisuus 

   Suorsa, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli antaa lukijalle tietoa rahanpesun ja terrorismin ra-hoittamisen ilmoitusvelvollisuudesta. Kerron myös, ketkä ovat ilmoitusvelvollisia, koska ilmoitus pitää tehdä ja ketkä valvovat rahanpesua ...
  • Rajapinnan kehittäminen selainpohjaiselle kassajärjestelmälle : case: Laihia Data Oy 

   Säntti, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja kehitettiin rajapinta, joka on integroitavissa selainpohjaiseen kassajärjestelmään. Rajapinnan oli tarkoitus olla yhteensopiva toimeksiantajayrityksen, Laihia Data Oy:n, nykyisten ja ...
  • Rakennesuunnittelun piirustusohje 

   Koivisto, Jarno (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona vaasalaiselle suunnittelutoimistolle, WasaPlan Oy:lle. WasaPlan Oy tarjoaa arkkitehti-, rakennesuunnittelu- sekä rakennuttamispalveluita ja on osa suurempaa WasaGroup-konsernia. ...
  • Rakennesuunnittelutoimiston asiakirjat ja tarkastuslistat 

   Heikkilä, Erno (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädetty ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista velvoittaa rakennusten suunnitelmien tarkastamisen. Velvoite koskee kaikkia rakennesuunnittelutoimiston tuottamia kirjallisia ...
  • Rakennuksen kokonaisenergiatarpeen laskenta 

   Karjula, Jarno (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tutkii rakennuksen kokonaisenergian laskentaa Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelman avulla, käyttäen Suomen rakentamismääräyskokoelman vuonna 2012 uudistunutta osaa D3 ja vanhempaa vuonna 2007 päivitettyä ...
  • Rakennus JNT Oy:n laatukäsikirjan laadinta sekä laadunhallintajärjestelmän kehittäminen 

   Ritari, Juuso (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä rakentamisen laadunhallintajärjestelmää sekä laatia sen pohjalta laatukäsikirja. Työn toimeksiantajana on Rakennus JNT Oy. Työn tavoitteena on yhtenäistää yrityksen laatutavoitteet ...
  • Rakennusalan työsaliopetuksen kehittäminen perustutkinnossa 

   Hasunen, Teijo; Rantonen, Martti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Vaasan ammattiopisto on Pohjanmaan suurin kaksikielinen ammattioppilaitos. Vaasan ammattiopisto kouluttaa rakennusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta. Uusi työsali saadaan käyttöön 2016 ja uusiin tiloihin saadaan ...
  • Rakennusautomaatio ja eValvomo-kohteen toteutus 

   Yli-Patola, Jaakko (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä yleisellä tasolla rakennusautomaatioon. Tutkimuksessa tarkastellaan Schneider Electric Finland Oy:n asiakkaalleen toteuttamaa Valvomo-ratkaisua sen graafista ilmettä ja toiminnallisia ...
  • Rakennusfysiikan perusteita sekä pohjalaisen talon riskirakenteet 

   Nortunen, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä keskitytään rakennusfysiikan perusteisiin tutkimalla pohjalaisen perinnetalon rakenneratkaisuja. Työn tilaajana toimii yksityinen taho Isossakyrössä. Opinnäytetyön pääpaino on teoriaosuudessa, jota tukee ...
  • Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu : Case Kaupinojan pintavesilaitos 

   Viita, Eero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Alasen Rakennus Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimivat ja realistiset kaukojäähdytyslaitoksen aikataulusuunnitelmat Alasen Rakennus Oy:n käyttöön. Tarkoituksena oli, että ...
  • Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen 

   Kangasniemi, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn tavoitteena on luoda ohjeistus luovutusprosessista Rakennus OmeraOy:n laatujärjestelmään, johon sisältyy prosessikaavio luovutusvaiheesta. Prosessikaaviosta tulee työnjohdolle apuväline työmaan hallintaa varten. ...
  • Rakennushankkeen sähköinen asiakirjahallinta 

   Pahkala, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Wasacon Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rakennushankkeessa syntyviä asiakirjoja, antaa tietoja sähköisestä asiakirjahallinnasta ja rakentaa näiden pohjalta toimiva sähköinen ...
  • Rakennusliike Vekari Oy:n talouden kehitys ja asema vuosina 2010 - 2013 

   Känsäkangas, Sonja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen talouden tilanne ja kehitys vuosina 2010 -2013 sekä verrata kohdeyrityksen asemaa saman toimialan ja -alueen kilpailijoihin. Tutkimuksen kohdeyrityksenä on rakennusalalla ...
  • Rakennusliikkeen ja torninosturitoimittajan välinen yhteistyö ja sen kehittäminen 

   Leivonen, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Peab Oy:n ja Peab-konsernin torninosturitoimittajan Nosturiasennus Virtasen välistä yhteistyötä ja sen kehittämistä. Peab-konserni on ruotsalainen rakennusyhtiö, joka työllistää ...
  • Rakennusliikkeen laatujärjestelmän kehittäminen 

   Sillanpää, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Wasacon Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä yritykselle laatujärjestelmä ja tutkia mikä olisi rakennusyrityksen kannalta sopivin sertifiointijärjestelmä. Yrityksen laatujärjestelmällä ...
  • Rakennusoikeuden tulkintaongelmat suunnittelussa ja rakennusvalvonnassa 

   Salo, Jenna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Näkemyserot kerrosalan määrittämisessä ovat valtakunnallisia, koko Suomea koskevia;ympäristöministeriö on aiemmin pyrkinyt tarkentamaan kerrosalan määräytymisperusteita. Tulkintaongelmien välttämiseksi olisi tarvetta vielä ...
  • Rakennusten turvallisuus Kauhajoen kaupungin omistamissa kiinteistöissä 

   Törrönen, Hannu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on selvittää ja arvioida löytyykö Kauhajoen kaupungin omistamien kiinteistöjen turvallisuudessa puutteita tai uhkatekijöitä. Kehittämistehtävä on ...
  • Rakennustyömaan laadunhallintaprosessi 

   Kivimäki, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehdään YIT Rakennus Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia rakentamisen laatua, laadunvalvontaan käytettäviä menetelmiä ja miten laadunvalvonnan välineiden käyttö koetaan rakennustyömaalla. Rak ...