• Vanhempien osallistuminen vastasyntyneen hoitoon tehovalvonnassa-kirjauspohjan hyödyntäminen hoidossa 

   Henna, Lehto (2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien näkemyksiä lapsen vointiin ja hoitoon liittyvissä asioissa sekä vanhempien omia näkemyksiä jaksamisestaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko vanhempien ...
  • Nielurisa- ja kitarisaleikkaukseen valmistava opas lapsille ja vanhemmille 

   Sipiläinen, Katarina; Josefiina, Tuikka (2019)
   Tämä opinnäytetyö oli tilaajalle tehtävä toiminnallinen opinnäytetyö lasten korva- nenä- kurkkutautien kirurgiasta, josta voidaan käyttää lyhennettä KNK. Toiminnallisena osana opinnäytetyössä oli opas, jonka tilaaja haluaa ...
  • Muutostöiden ja investointien selvitys ZETA ZVPI-sähkökattilan soveltamiselle kaukolämpöverkkoon 

   Peltonen, Niklas (2019)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi kaukolämmön tuotantoa yleisesti sekä selvitetään ZETA ZVPI 2840-elektrodikattilan käyttöönottomahdollisuuksia mahdollisimman kustannustehokkaasti Vaasan Sähkö Oy:n toimitiloissa. Verrataan ...
  • Opas seksuaalikasvatukseen varhaiskasvatuksessa. 3-5-vuotiaat. 

   Latva, Maisa; Himanen, Anni (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella, kuinka lapsen seksuaalisuutta käsitellään varhaiskasvatuksessa, ja millaisia yhteisiä toimintatapoja Vaasan kaupungin päiväkodeilla on koskien lasten seksuaalikasvatusta. ...
  • Soittoringin uudistus : Case Anvia Oyj 

   Ristimäki, Jonas (2019)
   Tarve tälle opinnäytetyölle tuli Anvia Oyj:n valvomosta. Ennen soittorinkijärjestelmän käyttöönottoa, käytössä oli dokumenttipohjainen lista asiantuntijoista. Listaa käytettiin asiantuntijoiden yhteystietojen ylläpitämiseen. ...
  • Opas tulevalle isälle 

   Saari, Essi; Toivonen, Hanna (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas tulevalle isälle. Opas käsittelee konkreettisesti isäksi tulemisen muutoksia, ja auttaa isää sopeutumaan tulevaan arkeen vauvan kanssa. Oppaan tavoitteena oli kartuttaa isän ...
  • Miten nuoret kokevat yrityksen brändin 

   Nokkonen, Ville (2019)
   Tämä tutkimus suoritetaan toimeksiantona LähiTapiolalle. Tutkimuksen kohteena ovat nuoret kuluttajat ja miten he kokevat LähiTapiolan brändin. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, kuinka Vaasan alueen nuoret kokevat ...
  • Kuntosalin käyttötottumukset ja motivaatio kuntosalilla käymiseen 

   Havula, Kasper; Jaanus, Johanna (2019)
   Kuntosaliharrastaminen on nostanut suosiotaan paljon viime vuosina, ja se näyttelee suurta roolia sosiaalisessa mediassa samalla luoden mahdollisia ulkonäkö-paineita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla yhden ...
  • Katuvalaistuksen suunnitteluohje 

   Lehto, Tommi (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda ohje katuvalaistuksen suunnittelulle. Katuvalaistuksen suunnitteluohjeen on tarkoitus toimia tukena Vaasan kaupungin katuvalaistuksen suunnittelussa. Suunnitteluohje tulee osaksi ...
  • Yläkoululaiset ja seksuaalisuus: oppitunti 8.-luokkalaisille 

   Utunen, Päivi; Sihto, Anniina (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa nuorille luotettavaa ja ajankohtaista tietoa seksuaaliterveydestä, raskauden ehkäisystä sekä sukupuolitaudeista. Tarkoituk-sena oli vahvistaa nuorten seksuaalikasvatuksen tietoa ...
  • Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia työhyvinvoinnista 

   Koskinen, Emilia (2019)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia. Tavoitteena oli saada selville varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoinnin tila sekä työhyvinvointia edistävät ja kuormittavat tekijät. ...
  • Polttoaine- ja öljypiirien suojaus pääkokoonpanolinjalla 

   Olmari, Petri (2019)
   Opinnäytetyö luotiin Wärtsilä Finland Oy:n Vaasan pääkokoonpanolinjalle. Työn aiheena oli selvittää polttoaine- ja öljypiireissä olevien epäpuhtauksien aiheuttamia laatuvaikutuksia, sekä valmistaa työohjeet ehkäisemään ...
  • Startups' Risk Management in BOP Markets 

   Leppälä, Maria (2019)
   Tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella ilmiötä BOP startupien riskienhallinnan näkökulmasta. Tutkimus hakee vastausta kysymykseen ”kuinka startupit pienentävät riskejä BOP markkinoilla?” Pienentäminen on riskienhallintakeinoista ...
  • Sisäisen viestinnän kehittäminen : Case Suupohjan Osuuspankki 

   Palomäki, Essi (2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää kehittämisen kohteita ja keinoja, joiden avulla sisäinen viestintä saadaan toimivammaksi kohdeorganisaatiossa Suupoh-jan Osuuspankissa. Tutkimuksen avulla selvitetään nykyisen sisäisen ...
  • Perehdytyskansio Fenix- Klinikoille 

   Kattelus, Josefine (2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen materiaali tukisi parhaiten perehdyttämisen prosessia Fenix- Klinikoilla. Työssä selvitettiin, mitä työyhteisö haluaa uuden työntekijän oppivan perehdyttämisen ...
  • Vastuullisen sijoittamisen vaikutukset ilmastonmuutokseen Suomessa 

   Karikko, Ilari (2019)
   Vastuullinen sijoittaminen ja ilmastonmuutos ovat nousseet globaaleiksi megatrendeiksi viime aikoina. Ilmastonmuutos on koko maapalloa ravisteleva, ajankohtainen aihe. Kuluttajat, poliitikot ja järjestöt voidaan helposti ...
  • Computer Vision Deployment on Edge Devices 

   Nguyen Hoang, Anh Minh (2019)
   Artificial intelligence has been receiving tremendous progress in the past recent years thanks to the advancement of technology. Nowadays it is the most active field of RnD with huge resources and efforts to further it ...
  • Viestintä päiväkodin ja hoitolasten vanhempien välillä: Opinnäytetyö Kauhajoen kaupungin päiväkoteihin 

   Iso-Koivisto, Mervi; Hannula, Roosa-Mari (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää päiväkodin ja hoitolasten vanhempien välistä viestintää. Työssä tarkasteltiin, miten vanhemmat kokivat viestinnän toimivuuden sekä viestintään mahdollisesti liittyvät haasteet. ...
  • Leikkaussalin hoitohenkilökunnan aseptinen käyttäytyminen intraoperatiivisessa vaiheessa 1. puhtausluokan leikkauksissa 

   Kivipelto, Siru; Sihvo, Anna (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä havainnointitutkimus leikkaussalin leikkaussalihoitohenkilökunnan aseptisen toiminnan toteutumisesta 1. puhtausluokan leikkauksissa intraoperatiivisessa vaiheessa. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Lasten liikunta kauhavalaisessa päiväkodissa : Liikuntaopas liikunnan lisäämiseksi päiväkodin arjessa 

   Jokisaari, Roosa (2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella liikuntaopas kauhavalaiseen päiväkotiin 1-3 -vuotiaiden ryhmään. Liikuntaoppaan tavoitteena on lisätä liikunnan määrää päiväkodissa, sekä helpottaa varhaiskasvattajien ...