- Selaus syöttöajan mukaan Vaasan ammattikorkeakoulu

  • Sähköautojen ja vaihtoehtoisilla energiamuodoilla kulkevien autojen soveltuvuus yritysautoiksi 

   Toppinen, Heikki (2021)
   Monet yritykset, kuten Hilti, tavoittelevat muuttuvansa hiilineutraaleiksi. Hiltin ympäristöraportti 2020 asetti tavoitteeksi yrityksen hiilineutrauden vuoteen 2023 mennessä. Henkilöautot ovat suurin yksittäinen päästölähde ...
  • Hankintakortiston kehittäminen 

   Laasanen, Iina (2021)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi NyCon Oy. Toimeksiantajalla ilmeni kehitystarve työmaainsinöörien työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi hankintojen valmisteluissa. Työn tavoitteena oli tehdä työmaan hankintoja varten ...
  • Optimizing scheduling and resource management in delivery process 

   Suomela, Veli-Matti (2021)
   Tämän YAMK opinnäytetyön tavoitteena oli aikatauluihin ja resursointiin keskittyen tutkia onko yrityksen toimistusprosessissa jotain kehityksen kohteita ja kuinka yhtäaikaiset projektit vaikuttavat projektien aikatauluttamiseen ...
  • Osallisuutta etsimässä. Vanhempien osallisuus Mustasaaren kunnan varhaiskasvatuksessa 

   Vaaramo, Saara (2021)
   Osallisuus on noussut tärkeäksi teemaksi kaikissa hyvinvointipalveluissa. Osallisuuden käsite näkyy vahvasti myös varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten puheissa. Valtakunnallisen ...
  • Tekla Structures-mallinnusohjelman piirustusasetuksien määrittäminen 

   Hyöty, Mirko (2021)
   Tietomallien käyttäminen rakennesuunnittelussa mahdollistaa tehokkaan suunnitteluprosessin. Kolmiulotteisten tietomallien avulla saadaan luotua tarkkoja ja havainnollisia suunnitelmia. Mallinnusohjelmien etujen hyödyntämisen ...
  • Kaikkiin moottoreihin sopiva 5V ulostulo 

   Syrjämäki, Jukka (2021)
   Opinnäytetyön aihe on rakentaa kaikkiin moottoreihin sopiva 5 V 1 A ulostulo. Työn toimeksiantaja on ABB:n Vaasan tehtaan Motors & Generators-osaston R&D-yksikkö. Keskeisimpänä tavoitteena on löytää keino muuntaa ...
  • Monitaajuusadmittanssisuojauksen käyttöönotto keskijänniteverkossa 

   Kankaanpää, Reijo (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin keskijänniteverkon sähköaseman maasulkusuojauksen uuden suojausfunktion käyttöönottoon liittyvän maasulkukokeen toteutusta ja käytönaikaista maasulkusuojauksen toimintaa. Keskijänniteverkon ...
  • Kirjanpitäjän merkitys rakennusalan yrittäjälle : Case rakennusalan aliurakoitsijat 

   Kirvesmäki, Anette (2021)
   Maailman muuttuessa myös yritystoiminta muuttuu. Yrittäjä kohtaa sopimusten ja päätösten kanssa erilaisia haasteita, joihin tulisi löytää oikea ratkaisu niin lain puitteissa kuin yrityksen toiminnan suhteen. Usein yrittäjältä ...
  • Teiden kunnossapitoliiketoiminnan hiilijalanjälkilaskenta 

   Keränen, Essi (2021)
   Opinnäytetyön keskeinen tavoite oli kehittää YIT Suomi Oy:n infrakunnossapidon yksikölle päästölaskentamalli, jonka avulla maanteiden kunnossapidon hiilijalanjälkeä pystyttäisiin laskemaan. Työn tavoitteena oli luoda ...
  • Alkalointikemikaalin annostelu tekoälyn avulla 

   Turunen, Ville (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida alkalointikemikaalin annostelu yksinkertaista tekoälyä hyödyntäen. Normaalisti alkalointikemikaalia annostellaan g/m3. Opinnäytetyössä kehitimme tekoälyn ohjaaman kemikaalin ...
  • Tuulivoimapuiston sosiaalisten vaikutusten arviointi : Case - Juthskogen 

   Tapaninen, Milla (2021)
   JWP Juthskog Wind Park Ab aloitti keväällä 2019 laatimaan alustavia tuulivoimasuunnitelmia Juthskogenin alueelle Maalahteen, Pohjanmaalle. Tämä opinnäytetyö tehtiin osana tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten ...
  • Verkkokaupan käytettävyyden arviointi : Case Mobiilitukku 

   Kokko, Sylvia (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin käytettävyystestausmenetelmiä sekä toteutettiin käytettävyysarvio Mobiilitukun verkkosivuille Nielsenin heuristista arviointimenetelmää käyttäen. Mobiilitukku on suomalainen verkkokauppa, ...
  • Roboteista renkejä ja työkavereita 

   Tuominen, Jorma; Paavola, Nadia (2021)
  • Daily Operations Dashboard 

   Gautam, Dipesh (2021)
   This thesis was done for Fliq Oy to create a new dashboard module in the Fliq application platform. The purpose of the module is to provide the user monitoring views of the rich operational content that is already present ...
  • Yrityksen hiilijalanjälki 

   Rapo, Juha (2021)
   Yhä useammat yritykset ovat ottaneet hiilineutraalisuustavoitteita ja haluavat olla hillitsemässä ilmastonmuutosta muuttamalla omaa toimintaansa hiilineutraaliksi. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laskea tehtaan ...
  • Endometrioosin vaikutus työelämään ja opiskeluun 

   Tokola, Ella (2021)
   Opinnäytetyö käsitteli aihetta, miten endometrioosi vaikuttaa sitä sairastavien naisten töihin ja opintoihin. Endometrioosi on yksi yleisimmistä naisten sairauksista, sitä sairastaa noin 5─10 % hedelmällisessä iässä olevista ...
  • Kohti Green Office:a : VOAS 

   Salla, Honkanen (2021)
   Jokaisen vastuulla on tehdä työtä ympäristön parhaaksi. Valtion ja kuntien lisäksi myös yrityksillä on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Vaasan ...
  • Leinolat Groupin yritysten hiilijalanjälki : T-Drill Oy, Leimec Oy, Uwira Oy 

   Siekkinen, Jari (2021)
   Leinolat Groupin toimeksiannosta opinnäytetyössä laskettiin kolmen Leinolat Groupiin kuuluvan yrityksen hiilijalanjälki vuosien 2018–2020 toiminnasta. Ensimmäinen askel päästövähennyksiä ja hiilineutraaliutta tavoiteltaessa ...
  • Protection relay self-supervision study 

   Vanhamäki, Juho (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erään suojareleen itsevalvontaa ja sen toteutusta. Tähän työhön ei kuulunut muutosten tekeminen itsevalvontaan, vaan vain sen toteutuksen tutkiminen ja dokumentointi. Työ voidaan ...
  • Circular Economy Business Model as an Environmental Solution to Decarbonization for The Cruise Ship Market of Wärtsilä 

   Le, Tho; Trinh, My (2021)
   Decarbonization is becoming one of the global concerns, especially for those companies which are operating in manufacturing and heavy industry. The transition from a linear business model to circular business model, ...