- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Faktorer som påverkar gäster under en restaurangupplevelse : En fallstudie om den fysiska omgivningen på restaurangen Indigo och hur den kan påverka gäster 

   Andersson, Ida (Högskolan på Åland, 2016)
   I denna studie undersöks det specifika för den fysiska omgivningen och hur den påverkar gäster vid en restaurangupplevelse. Avhandlingen bygger på redan befintliga teorier om olika aspekter av den fysiska omgivningen, ...
  • Fananammas matlådor : Utveckling av en nylanserad produkt 

   Sirén , Patricia (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete är en kvantitativ studie gjord för företaget Fananamma AB. Arbetets uppbyggnad består av en beskrivning av företaget och en analys av marknaden för produkten Fananammas matlådor. Den teoretiska delen består ...
  • Faskompenseringsbehov 

   Langebro, Tim (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet är att undersöka en fabriks (Orkla, Haraldsby) behov av faskompensering Detta gäller även andra industrier ifall det är inom samma effektstorlek. Nu betalar fabriken elleverantören för den reaktiva effekt de förbrukar ...
  • Feedback: en motivationshöjare? - En studie i feedbackens påverkan på motivation 

   Granholm, Maria; Karlsson, Jenny (2019)
   Feedback är ett kraftfullt verktyg för att påverka hur individer presterar och utvecklas. Frågan är hur mycket rätt slags feedback kan inverka på människors motivationskurva. Syftet med avhandlingen är att få en djupare ...
  • Det finländska däcksbefälets framtid 

   Rolin, Carl-Julius (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta arbetes syfte är att göra en kartläggning över hur framtiden kan se ut för finländskt däcksbefäl. Med detta arbete vill jag hjälpa mig själv och andra att bättre förstå hurdan situationen är på arbetsmarknaden för ...
  • Framtidens turistinformation på Åland : en kundundersökning för utvecklingen av Ålands turistinformation 

   Massart, Maria (Högskolan på Åland, 2018)
   Mitt examensarbete är en kundundersökning för utvecklingen av Ålands turistinformation. Kundundersökningen görs i uppdrag av Visit Åland r.f. Ålands turistinformation är i behov av att ändras och moderniseras. ...
  • Från monolitisk applikation till mikrotjänster 

   Brandt, Emma (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med detta examensarbete är att skapa praktiska tillämpningar av mikrotjänster. Utgående från utvecklingen av dessa kommer skillnader mellan olika sätt att leverera data från mikrotjänster utredas. För- och nackdelar ...
  • Fysisk aktivitet för cancerpatienter 

   Jansson, Ida; Schrey, Cecilia (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Personer som lever med cancer upplever fysiska och psykiska symtom och biverkningar som påverkar både den fysiska, psykiska och sociala hälsan negativt. Att pendla mellan lidande och uthärdande är något som ...
  • Fysisk aktivitetsrådgivning i omvårdnaden 

   Eriksson, Carina; Moskalets, Olena (Högskolan på Åland, 2016)
   Trots nationella mål om att finländare skall röra sig mer och sitta mindre är finska vuxna fysiskt aktiva endast 20 % av sin tid. Genom att motivera till hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå kan sjukskötare minska lidandet ...
  • Den fysiska arbetsmiljön och det öppna kontorslandskapet 

   Williams, Nathalie; Welin, Emelie (Högskolan på Åland, 2016)
   Trenden med öppna kontorslandskap verkar komma tillbaka, trots att det finns forskning som påvisar att personalens arbetskapacitet kan påverkas negativt. Finns det övervägande fördelar med denna kontorstyp? Vad ska ...
  • Fyspass på frivakten - Sjömäns grundkondition för räddningsuppdrag 

   Gulbrandsen, Thoralf (2020)
   För att arbeta till sjöss krävs en rad olika certifikat, behörigheter och intyg. Något som inte krävs är bevis över konditionen och muskelstyrkan, trots att det är fartygens besättning som är de första ingripande i ...
  • Förändring i den prehospitala vården : En intervjustudie om ambulanssjukvårdarnas erfarenheter och upplevelser med nya förordningen 

   Brenner, Jonathan; Sandholm, Samuel (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: På Åland infördes en ny prehospital förordning vid årsskiftet 2014/2015 som framför allt innebar att sjukskötare, s.k. fältchef, infördes till ambulansverksamheten på Åland. Med förändringen ville man höja ...
  • GDPR i praktiken 

   Kahrimanovic, Arnel; Mesic, Selma (2020)
   Till följd av den nya tekniska utvecklingen kom dataskyddsförordningen mer känd som GDPR. Regelverket togs i bruk den 25 maj 2018 med syfte att förstärka kontrollen för privatpersoners uppgifter eftersom EU inte längre ...
  • Generationsväxling : Utmaningar och möjligheter 

   Mikhalev, Dmitri; Vesa, Anna (2018)
   Generationsväxling är ett ständigt aktuellt ämne. Stora pensionsavgångar medför att många företag är i behov av nya ägare och entreprenörer. I Finland beräknas detta vara aktuellt för drygt 60000 företagare inom några år. ...
  • Genomförbarhetsstudie av ORC-anläggning, M/S Birka Stockholm 

   Ramsay, Simon; Tepponen, Antti (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med detta examensarbete är att ta reda på möjligheten att använda en del av tillgänglig spillvärme som finns ombord på M/S Birka Stockholm i de olika fartygssystemen för att producera el med genom installation av ...
  • Green Key Miljömärkning - Verkliga inbesparingar eller inte 

   Spennert, Tom (Högskolan på Åland, 2015)
   Syftet med examensarbetet är att undersöka om logianläggningar (hotell) i Finland och Sverige som låtit sig miljömärkas med Green Key miljömärkningen gjort verkliga inbesparingar eller inte. Avsikten är även ta reda på om ...
  • Hjärt-lungräddning och fria luftvägar på barn : en enkätstudie om föräldrars kunskap på Åland 

   Rusk, Anders; Gironès Aragó, Manel (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Då barnet råkat ut för en olycka som kan orsaka stopp i luftvägarna är det viktigt att föräldrar har kunskap i att fria luftvägar och hjärt-lungräddning för att kunna hjälpa barnet innan professionell hjälp ...
  • Hjärtstillestånd: Sjukskötarens erfarenheter av omvårdnadssituationen 

   Behm, Nina; Engström, Amanda (2020)
   Bakgrund: Vid hjärtstillestånd som sker inom sjukhusmiljö är det oftast sjukskötaren som är först på plats. Sjukskötare är ofta de första som måste ta initiativ och påbörja återupplivningsförsök, kalla på hjälp och se till ...
  • Hur används ekonomistyrning i praktiken? - En studie av små- och mikroföretag i byggbranschen på Åland 

   Pettersson, Elin (2019)
   Ekonomistyrning handlar främst om att styra företaget för att kunna förverkliga de ekonomiska mål som har satts. Man antar inom ekonomistyrningen att det främsta målet är att maximera företagets vinst. Ekonomistyrningen ...
  • Hur fungerar befälspraktiken egentligen? : En studie av mål, styrmedel och utfall 

   Calmfors, Erik (2019)
   Detta examensarbete handlar om den handledda ombordpraktik på minst 360 dagar som krävs för att bli styrman på handelsfartyg i internationell fart. Uppsatsen undersöker i vilken utsträckning praktikens mål stämmer med ...