• Kymintehtaan Ruukinportin reliefien restaurointisuunnitelma 

   Tolonen, Miina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on restaurointisuunnitelma kahdelle vuonna 1922 valmistuneelle aarnikotka-aiheiselle reliefille. Ne ovat osa Kouvolassa Kuusankoskella sijaitsevan UPMKymmene Oyj:n omistaman Kymintehtaan porttirakennuksen ...
  • Materiaalia lisäävän valmistustavan mahdollisuudet yksilöllisten tukipohjallisten valmistuksessa 

   Sandell, Joni; Hämäläinen, Joel; Kosonen, Eelis (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Materiaalia lisäävä valmistustapa (AM-tekniikka), eli kansankielellä 3D-tulostaminen, on nykyaikainen ja jatkuvasti kasvava sekä kehittyvä valmistustapa. Siitä ennustetaan tulevan yksi merkittävimmistä ...
  • Perehdytysopas Kouvolan alueen ehkäisyneuvoloille 

   Siiskonen, Iida; Järvelä, Iida (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Perehdyttämisellä tarkoitetaan sitä, että uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Hyvä perehdyttäminen nähdään hyvänä investointina, jolla parannetaan ...
  • POHJOIS-KYMEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN SUURKÄYTTÄJÄANALYYSI 

   Aalto-Riihiaho, Emmi; Heikkinen, Soile (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Kouvolan kaupungin Pohjois-Kymen sairaalan suurkäyttäjäasiakkaiden tunnistaminen ja heidän saamaansa sosiaalisen tuen analysointi vuoden 2014 ajalta. Osatavoitteena oli myös palveluiden ...
  • Perehdytysopas Kouvolan kouluterveydenhuotoon 

   Karvanen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän tutustuttamista työyhteisöön, organisaatiokulttuuriin, työpaikan normeihin ja arvoihin. Perehdytys työllistää koko työyhteisöä, mutta viimekädessä laadukkaasta ja monipuolisesta ...
  • Analysis of an energy- and eco-efficient design concept of two-storey residential house in Shiryaevo village 

   Tcelikova, Tatiana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of the thesis is to find an affordable option of energy consumption for the environmentally friendly two-storey residential house in climate conditions of Samara region (in Shiryaevo village). The Shiryaevo village ...
  • Perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon 

   Vatsia, Emilia; Baker, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena tuotekehittelyprojektina, jonka tuotoksena syntyi sähköinen perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon. Opas on suunniteltu perehdytysprosessin tueksi ja ...
  • Metsäpalveluyrityksen markkinointi 

   Saavalainen, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin palvelemaan oman yrityksen markkinoinnin suunnittelua. Työn tuloksena oli markkinointisuunnitelma aloittelevalle metsäpalveluyritykselle. Tavoitteen saavuttaminen edellytti perehtymistä yleisesti ...
  • Kouvolan seudun äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyys 

   Rinne, Milla; Sundberg, Maria; Jääskeläinen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella. Kyselystä saatujen tuloksia voi jatkossa käyttää äitiysneuvolapalveluiden toiminnan ...
  • Toimintakyvyn arvio sairaalasta kotikuntoutukseen : Arviointimallin kehittäminen 

   Baduel, Hanna; Ruottinen, Raija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Iäkkäiden määrä lisääntyy melkein 12 % vuoteen 2020 Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Portaatto-man hoitomallin mukaisesti potilaat pyritään kotiuttamaan sairaalasta suoraan kotiin. Tavoitteena olisi, että ihmiset ...
  • Opas syöpäkipujen hoidosta 

   Pylkkänen, Jonna; Pohjolainen, Anniina; Leminen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Syöpäkivuista kärsii suuri osa syöpäpotilaista, ja kivut usein lisääntyvät sairauden edetessä. Syöpäkipujen hoito on haastavaa ja vaatii hoitohenkilökunnalta paljon tietoa ja perehtyneisyyttä asiaan. Kivunhoidon tulisi ...
  • KERAVAN NUORTEN KOKEMUKSIA TAJUA MUT! – TOIMINTAMALLISTA 

   Ranta-aho, Sheela (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella keravalaisten nuorten kokemuksia Tajua Mut! – toimintamallista ja sen sisään rakennetuista tavoitteista. Tutkimuskysymykset ovat: millaisia ovat nuorten kokemukset Tajua Mut! ...
  • Ihmisen papilloomavirus ja klamydia, posterit ja opaslehtinen Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle 

   Tossavainen, Virve; Määttänen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda päivitetty opaslehtinen ja posterit ihmisen papilloomaviruksesta ja klamydiasta Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle. Opaslehtisen ja postereiden tarkoituksena ...
  • Ensihoitohenkilöstön ammatilliset vuorovaikutustaidot : Toimintatutkimus Kymenlaakson pelastuslaitoksella 

   Tervala, Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kymenlaakson pelastuslaitoksella kehitettiin ammatillisia vuorovaikutustaitoja toimintatutkimuksen keinoin. Ensihoitajien vuorovaikutustaitojen nykytila kartoitettiin ja vastausten perusteella muodostettiin tavoitteet ...
  • Elämäntarinaa rakentamassa : Näkökulmia sijaishuollossa asuvan lapsen elämäntarinaan 

   Marttiin, Anne; Vanhatalo, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millainen on lastensuojelun sijaishuollossa asuvan lapsen elämäntarina sekä millaiseksi tarina rakentuu yhdessä läheisen ihmisen kanssa kerrottuna. Tutkimusote oli kvalitatiivinen ...
  • Sähköinen taloushallinto verrattuna perinteiseen taloushallintoon 

   Lehtonen, Valtteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja taloushallinnon toteuttamiselle. Työssä selvitetään, mitä hyötyjä sähköinen taloushallinto tarjoaa perinteiseen taloushallintoon verrattuna. Asiaa tutkitaan sekä ajan että ...
  • Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa 

   Gardemeister, Eveliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille se, millä perusteilla tehtäväjakomääräyksiä annetaan ja miksi tällainen on lainsäädännössä mahdollistettu. Tavoitteena ...
  • Oppilashuoltoa ekaluokkalaisille : Vanhempien kokemuksia tuesta ja osallisuudesta Mikkelissä 

   Nurhonen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vanhempien kokemuksia ja toiveita tuesta ja osallisuudesta lapsen siirryttyä esiopetuksesta kouluun. Tutkimuksella haettiin tietoa lapsen ja vanhempien saamasta tuesta, yhteistyön ...
  • Pelien mahdollisuudet alakouluterveydenhoitajan työssä 

   Haapala, Katriina; Vesakko, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää kouluikäisten lasten (7 - 12 -vuotiaat) parissa työskentelevien terveydenhoitajien asenteita ja ajatuksia peleihin sekä selvittää, käyttävätkö terveydenhoitajat työssään ...
  • JÄRJESTÖN TOIMINTAKAUSI VUOSIKIRJAKSI : Tunnusluvuista selkeään tiedonjakamiseen 

   Lahti, Tiitus (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön lähtökohta on tuottaa järjestölle vuosikirjan tekemisestä malli. Opinnäytetyössä kehitetään toimintakertomusta eteenpäin vuosikirjaksi, joka sisältää järjestön toiminnasta kuvauksen ja liittää siihen myös ...