- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Nuorisokodin työntekijöiden kokema väkivallan uhka työssä 

   Tiirola, Adeline (2022)
   Opinnäytetyö oli tutkimuksellinen työ, jonka tavoitteena oli tuottaa työelämä-kumppanille tietoa nuorisokodin työntekijöiden kokemasta väkivallasta ja sen uhkasta viimeisen puolentoista vuoden ajalta. Opinnäytetyön ...
  • Ikääntyvän diabeetikon jalkojen omahoito-opas 

   Ollila, Ninna; Rytky, Ville (2022)
   Diabetes on aineenvaihdunnallinen pitkäaikaissairaus, joka vaatii päivittäistä omahoitoa. Suomessa on noin puoli miljoonaa diabetesta sairastavaa henki-löä. Diabetekseen liittyvät alaraajaongelmat ovat merkittävä ...
  • Märkätilojen tehokas rakentaminen 

   Markkanen, Roope (2022)
   Märkätilarakentamisessa voidaan kerrostalokohteissa valita rakennusmene-telmäksi joko paikallaan rakennettavat märkätilat tai elementtimärkätilat. Nä-mä kaksi rakennustapaa eroavat toteutustavoiltaan, työmaavaiheessa ...
  • Hevoset Bastionissa 

   Kipiani, Anne (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kerätyn datan avulla Hevoset Bastionissa tapahtuman osallistujien tyytyväisyys, tapahtuman onnistuminen, markkinoinnin onnistuminen, asiakkaiden alkuperä eli mm. kotikunta, ...
  • Pilarilaataston mitoitus 

   Kähönen, Tuomo (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli mitoitusmenetelmien sekä niiden tulosten ja käytettävyyden vertailu perinteisen kirjallisuuteen perustuvan käsinlaskennan sekä FEM-laskennan välillä. Työssä tutkittiin pienporapaalujen varaan ...
  • Vaikeiden asioiden puheeksiotto ja vuorovaikutus ikääntyvän ihmisen kanssa: tietotesti opiskelijoille 

   Lipsanen, Kaisa; Ukkonen, Johanna (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata tietotestin ja oppimateriaalin tuotekehitysprosessi vaikeiden asioiden puheeksiotosta ja vuorovaikutuksesta ikääntyvän ihmisen kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena ...
  • THE EFFECTS OF REBRANDING ON CUSTOMER’S PERSPECTIVE 

   Quang, Hoang Jr (2022)
   Overall, this thesis aimed to explore the rebranding process and its influence from the customer point of view. The objective was to evaluate the success of a new brand design for *ship Startup Festival event from the ...
  • Lisätyn todellisuuden Android-mobiilipelin kehittäminen Unity-pelimoottorilla 

   Lahtinen, Terhi (2022)
   Lisätty todellisuus mahdollistaa digitaalisten sisältöjen heijastamisen oikeaan maailmaan. Lisättyä todellisuutta on käytetty jo monta vuotta muun muassa viihteen ja opetuksen kehittämisessä. Teknologian työkalut ovat ...
  • 2D-pelin toteutus Unityllä 

   Riiali, Antti (2022)
   Opinnäytetyö tutkii, kuinka Unity-pelimoottori soveltuu 2D-pelimaailmojen, ja erityisesti 2D-tasohyppelypelien, toteutukseen. Opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan yksinkertainen 2D-tasohyppelypeli. Työn ...
  • Sappikivien ehkäisy ja ruokavalio-ohjaus. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Pekkala, Suvi (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota englanninkielisiin tieteellisiin lähteisiin pohjautuvaa tutkimustietoa ruokavaliosta, jota suositellaan sappikivitaudin ehkäisemiseen. Tavoitteena oli lisätä tietoa siitä, millaista ...
  • Cloudian käyttöohje ja sopimuksen elinkaari Kymsotella 

   Vanninen, Noora (2022)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi yleisellä tasolla julkisia hankintoja, sopimushallintaa ja Cloudia-ohjelmistoa. Opinnäytetyön tavoite on luoda Kymsoten työntekijöille selkeät ja tarkat Cloudian käyttöohjeet sopimuksien ...
  • Vähähiilisyys asfaltointitöiden kilpailutuksessa: case Senaatti-kiinteistöt 

   Tihula, Titta (2022)
   Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksinä olivat seuraavat: Miten vähähiilisyys on asetettavissa konkreettisiksi vaatimuksiksi tai vertailuperusteiksi tarjouspyynnölle? Miten vähähiilisyys on huomioitu asfaltointitöiden ...
  • Nollatuntisopimusten tulkitsemisen haasteet 

   Tolsa, Venla (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella nollatuntisopimuksiin liittyviä epäselvyyksiä ja ongelmia. Nollatuntisopimukset ovat usein olleet kritiikin kohteena niihin liittyvien epäselvyyksien ja epäkohtien vuoksi. ...
  • Alustava ympäristökatselmus 

   Hirvonen, Meri (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Viiramikko Oy:n merkittävimmät ympäristönäkökohdat alustavana ympäristökatselmuksena. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla yrityksen työntekijää sekä havainnoimalla toimintaa ...
  • Tuotannon tilojen uudelleenjärjestely Lean-periaatteiden mukaan huomioiden turvallinen työnteko 

   Seppälä, Aksel (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen tuotantotilojen toimivuutta. Työn tavoitteena on suunnitella tuotannossa tarvittavien koneiden ja materiaalien sijoittelu Lean-menetelmiä hyödyntäen, kehittää ...
  • Varkauden kaupungin perusterveydenhuollon psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta saadut kokemukset ja kehittämistarpeet terveyskeskuksen näkökulmasta 

   Puumalainen, Anni (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Varkauden terveyskeskuksessa työskentelevien sairaanhoitajien ja lääkäreiden kokemuksia perusterveydenhuollon psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta sekä yhteistyöstä heidän ...
  • Tietotesti henkilöstölle koskien huoli-ilmoituksia Askolan kunnassa 

   Kares-Salonen, Aini (2022)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Askolan kunnan tilauksesta kartoittamaan, millaista tietoa henkilökunnalla on huoli-ilmoituksista. Sen antamalla tiedolla voidaan kehittää Askolan kunnan työntekijöiden osaamista huoli-ilmoitusten ...
  • Mikropalveluarkkitehtuuripohjainen headless-verkkokaupparatkaisu 

   Juutila, Ville (2022)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää, miten Saleor-verkkokaupparatkaisuun voidaan toteuttaa integraatioita muihin mikropalveluihin. Työn edetessä toteutettiin integraatio käyttäjänhallinnan ulkoistamiseksi ...
  • Asiakasraatitoiminta KAMU Espoon kaupunginmuseossa: konseptointi ja palvelumallin kehittäminen 

   Vento, Minna (2022)
   Asiakkaiden osallistaminen museoissa on viime vuosina kasvanut museoiden yleisten toimintaympäristöjen muutosten myötä. Museot muuttuvat nyt nopeasti kokoelmakeskeisistä tutkimusorganisaatioista vuorovaikutteisiksi ja ...
  • Betonielementtien turvallinen kuljettaminen 

   Pakkanen, Tiina (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää betonielementtien kuljetuksessa esiintyvät turvallisuusriskit. Työn päätutkimuskysymyksenä oli, mitä asioita huomioimalla betonielementtien kuljetusturvallisuutta voidaan ...