- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Yrityksen hiilijalanjälkilaskenta: Case Fresh Servant Oy Ab 

   Malmberg, Harry (2022)
   Opinnäytetyöni oli osa Fresh Servant Oy:n vastuullisuusohjelmaa. Tarkoituksena oli laskea hiilijalanjälki, joka antaa lähtötason Fresh Servant Oy:n päästöistä. Tämä perusteella yritys voi alkaa vähentämään päästöjä, kun ...
  • Tietojohtaminen uuden liiketoiminnan perustana 

   Luoma, Aleksi (2022)
   Opinnäytetyön projekti oli toimeksianto Pirkanmaan Osuuskaupalta. Projektissa pyritään selvittämään voiko uutta liiketoimintaa ennustaa, arvioida ja analysoida jo olemassa olevan datan perusteella. Projekti toteutettiin ...
  • Alavudenjärven kunnostus hakebioreaktorilla : lähtötilanteen kartoitus valuma-alueelle 

   Peart, Nicolas (2022)
   Alavudenjärveen kohdistuu ravinteita laajalta valumaalueelta. Järveä on kunnostettu ja kunnostusta halutaan lisätä. Esimerkiksi vesistöön laskevaan ojaan tai puroon asennettava bioreaktori on yksi keinoista vähentää ...
  • Voimalaitoksen hiilijalanjälki ja päästövähennystiekartta 

   Raekivi, Oliver (2022)
   Ilmastonmuutoksen ja sen myötä kiristyneen ilmastopolitiikan seurauksena energiatuotannon päästöt ovat nousseet viime vuosina entistä suurempaan rooliin, sillä energiapolitiikka ohjaa energian tuottajia kohti vähäpäästöisempää ...
  • Maanviljelyssä tehtyjen toimenpiteiden vaikutus peltojen hiilensidontaan 

   Joutsenlahti, Mari (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli tutkia maanviljelyssä tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta hiilensidontaan. Opinnäytetyössä tarkastellaan näiden hiiliviljelytoimenpiteiden erilaisia tutkimustuloksia ja analysoidaan ...
  • Vaihtoehtoinen polymeerieristemateriaali taajuusmuuttaja tuotantoon 

   Kotola, Minna (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja testata eri polymeeri-muovilaaduista valmistettuja eristemateriaaleja Danfoss Drives Vaasan tehtaan taajuusmuuttajatuotantoon. Tutkimuksiin valittiin kolme eri muovilaatua, ...
  • Kohti laadukasta palvelutarpeen arviointia: asiakkaan moniammatillinen arviointi geriatrian poliklinikalla 

   Hakala, Taina (2022)
   Sosiaali- ja terveydenhuollossa on menossa suuri sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus, Sote-uudistus. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä ...
  • Rakennusautomaatio sähköasemilla 

   Vainionpää, Niko (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada VEO Oy:n toimittamiin sähköasemarakennuksiin uusi vakioratkaisu lämmönmittaukselle ja -säädölle. Uuden vakioratkaisun tavoitteena on automatisoida lämmönmittaus ja -säätö sähköasemalla ...
  • Standardization and optimization of the SCADA system engineering for substation 

   Hyvärinen, Roni (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli optimoida ZEE600 -järjestelmällä toteutettavaa sähköasemien SCADA -järjestelmien suunnittelutyötä. Työhön sisältyi eri osa-alueiden standardisointia uuteen ZEE600 2.0 -versioon. Opinnäytetyön ...
  • Requirements for Environmental Test for Low Voltage Switches 

   Fatemi Zenouz, Mohammad (2022)
   The purpose of the study was to create a guideline of the standard requirements for low voltage switches. The motivation for this thesis was the unclear knowledge regarding the standard requirements for environmental testing ...
  • Muutosjohtaminen JIK-kuntayhtymässä: mitä henkilökunta pitää tärkeänä? 

   Penttilä, Sami (2022)
   Sosiaali- ja terveysala on ollut pitkään ja on jatkossakin isojen muutosten keskellä. Esimerkkinä tästä on sote-uudistus. Toinen merkittävä trendi hoitoalalla on väestön ikääntyminen. Muutos on organisaatioiden arkipäivää. ...
  • Rutiinikoestusdatan vertailu 

   Pukkinen, Jimi (2022)
   Työn tarkoituksena oli vertailla rutiinikoestusdataa tietyltä ajanjaksolta. Tavoitteena on löytää syy mikä aiheuttaa epätasaiset testaustulokset, mistä johtuu, että tietyillä ajanjaksoilla on tapahtunut niin sanottuja ...
  • Kehitysvammatyössä kohdattu väkivalta ja sen uhka Työntekijän näkökulma 

   Siltanen, Heli (2022)
   Kehitysvammaisten kanssa tehtävä työ on luovaa, haastavaa ja monipuolista. Työtä säätelee kehitysvammalaki, joka säätää myös käytön rajoitustoimenpiteille. Työssä joudutaan päivittäin tilanteisiin, jossa asiakkaan ...
  • Kytkintuotteiden vääntimien vaatimukset ja testaus 

   Lambacka, Rauli (2022)
   Tutkimus suoritettiin ABB:n Smart Power -yksikköön. Väännintuotteiden suuren kulutuksen yhteydessä osittain vanhentuneiden tarkastus- ja raportointimenetelmien nykyaikaistaminen oli ajankohtaista, koska tuotantotilojen ...
  • Näytönohjaimien perusteet ja vertailu pelikäytössä 

   Rinta-Marttila, Petteri (2022)
   Tässä opinnäytetyössä aion kertoa tietokoneen tärkeimmistä komponenteista sekä niiden tehtävistä. Tämän lisäksi käsittelen näytönohjaimen periaatteita, ominaisuuksia sekä lopussa vertailen erilaisia näytönohjainmalleja ...
  • Käytönvalvontajärjestelmän ala-asemasignaalien kartoitus ja standardointi 

   Rintaniemi, Mikael (2022)
   Tämän opinäytetyön tavoite on esittää ja standardisoida MicroSCADA-käytönvalvontajärjestelmän ala-asemasignaalit. IEC 61850 pitkälti standardisoi signaalit, mitä kommunikointiin on käytössä. Opinnäytetyön kuuluu myös ...
  • Sähköturvallisuus VEOn FAT-toiminnassa 

   Zubko, Irina (2022)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sähköturvallisuutta VEO Oy:ssä. Nykyinen koulutusmateriaali vaatii päivittämistä ja tämän opinnäytetyön pohjalta on nyt tehty uutta koulutusmateriaalia. Koulutusmateriaalit tuotetaan ...
  • Yrityksen tietoturva 

   Karjalainen, Aleksi (2022)
   Opinnäytetyössä tutkitaan tietoturvaa ja tietoturvauhkia nykypäivänä. Työn tarkoituksena on kertoa yrityksen tietoturvasta. Työssä käydään läpi tietoturvaa kokonaisuutena. Opinnäytetyössä tutkitaan tietoturvan perusteita, ...
  • INVENTORY MANAGEMENT APPLICATION 

   Le, Linh (2022)
   This thesis aimed to develop an Android application, which was designed specifically for retailers, to control and track their inventory remotely from anywhere using smartphones. The application had met all requirements ...
  • Siemensin korvaavan tasavirtareleen tutkimus 

   Hautala, Henri (2022)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Ratatek Oy:lle. Työn tarkoituksena oli luoda testipenkki näyttämään uuden tasavirtareleen toimintaa ja tutkimaan uuden releen toimintaa vanhaan verrattuna. Tämän opinnäytetyön päätavoitteena ...