- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Aurinkovoimaloiden tuotantovertailu Pohjanmaalla 

   Illarionov, Egor (2023)
   Opinnäytetyön aiheena on aurinkovoimaloiden vertailu Pohjanmaan rannikolla. Opinnäytetyö toteutettiin vertailevana tutkimuksena, jossa analysoitiin aurinkovoimaloita eri sijaintipaikoilla Pohjanmaan alueella. Tutkimuksen ...
  • Arvokilven tulostusmenetelmät 

   Krook, Robin (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ABB:n sähkömoottorien arvokilpeä ja tämän valmistustapaa. Opinnäytetyö on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa arvokilven valmistus halutaan automatisoida kokoonpanolinjalle. ...
  • Arvokilven tulostusprosessin automatisointi 

   Markkula, Jimi (2023)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella automatisoitu arvokilven tulostuksen prosessi kokoonpanolinjalle. Nykyisin arvokilvet tilataan alihankkijalta etukäteen. Arvokilpeen saattaa tulla tuotannon viime hetkillä muutoksia, ...
  • Aliurakoitsijan tiedonkulun kehittäminen työmaalla 

   Kemppainen, Jyrki (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvityksen tekeminen toimeksiantajalle tarpeellisten urakkamuotojen eduista ja haitoista sekä keskeisten ongelmakohtien selvittäminen liittyen työmaan tiedonkulkuun ja raportointiin sekä ...
  • E-Commercial Full Stack Web Application Development: with React, Redux, NodeJS, and MongoDB 

   Le, Duc Anh (2023)
   E-commerce is a fast-expanding industry, and businesses rely increasingly on their online presence to attract global customers. Businesses want full-stack web applications that can support their operations throughout the ...
  • Sekaviemäriliittymien hallinnan prosessointi 

   Marttila, Heidi-Maria (2023)
   Hulevedet aiheuttavat ylimääräistä kuormitusta jätevesiverkostoille ja jätevedenpuhdistamoille. Hulevedet lisäävät jätevesipumppaamoiden ja jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksia Suomessa jopa kymmeniä miljoonia euroja ...
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen vesistökunnostustoimenpiteiden toteuma vuosina 2016–2023 

   Kuusisto, Viivi (2023)
   Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella sijaitsee yhdeksän vesistöaluetta, jotka ovat osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on koonnut kyseiselle vesienhoitoalueelle ...
  • Eplan Pro Panel -ohjelman käyttö keskussuunnittelussa 

   Maartonen, Ville (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja rakentaa toimiva tapa keskuksen valmistuksessa tarvittavien raporttien luomiseen sekä tehdä ohjeistus VEOlla työskenteleville suunnittelijoille, miten saadaan komponentit ...
  • Moottori ketju- vai hihnajärjestelmällä autoa valittaessa 

   Mäki-Fränti, Antti (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityiskohtaisesti jakohihnallisten ja ketjullisten moottoreiden hyötyjä ja haittoja. Lopputuloksena oli tarkoitus saada kuluttajalle mahdollisimman tarkka vertailu kummastakin ...
  • VJV2018 -Mallinnusvaatimukset ja laskelmat -PowerFactory ohjelmistolla 

   Björklund, Elmeri (2023)
   Sähköntuotannon vaatimukset ovat kiristyneet viimeisten vuosikymmenien aikana paljon. Suurten voimalaitosten kohdalla asiakkaan ja verkonhaltijan on varmistuttava verkkoon liitetyn laitoksen kattavuudesta ja kestävyydes ...
  • Lapsen diabetes vanhempien silmin 

   Peltoniemi, Mia (2023)
   Pitkäaikaissairaudessa sekä lapsi että vanhemmat tarvitsevat riittävästi voimavaroja, turvallisen arjen jatkumiseen. Diabetes on yksi tällainen koko perheeseen vaikuttava sairaus, sillä muuntautuvia tekijöitä hoidon ...
  • Benefits and usage of manual and automated testing in software development 

   Doykova, Lora (2023)
   Ohjelmistokehityksessä kiinnitetään tänä päivänä yhtä enemmän huomiota laatuun, jonka myötä ohjelmistotestauksesta on tullut yksi tärkeimmistä vaiheista ohjelmistokehityksessä. Opinnäytetyön tarkoitus on lisätä tietoisuutta ...
  • Kuluttajakäyttäytyminen vintage designer-laukkumarkkinoilla 

   Koistinen, Julia (2023)
   Tämä opinnäytetyö tutkii vintage designer-laukkujen kiehtovaa maailmaa ja tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen näillä kyseisillä markkinoilla. Tutkimuksessa tutkitaan kuluttajien motiiveja, asenteita ...
  • MicroSCADA Management-level Reporting with Power BI 

   Smeds, Simon (2023)
   Hitachi Energy Finlandilla on tarve tutkia erilaisia hallintotason datan visualisointi- ja raportointityökaluja. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia hallintotason raportointia käyttämällä MicroSCADAsta saatua dataa ...
  • Instagram Marketing for Fashion Brand Promotion 

   Pham, Tran (2023)
   The subject of this thesis is successful social media marketing on Instagram and creating a proposal marketing strategy on Instagram for a fashion brand. The goal is to improve the company's understanding of Instagram ...
  • Tuulivoimapuiston sähköaseman koestaminen 

   Heikkilä, Matias (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka lähelle valmista sähköasemaa on mahdollista päästä tehdaskoestuksella, sekä mitä kaikkea tarvitsee vielä koestaa kenttäolosuhteissa. Tutkimuksen tehtävänä oli auttaa ...
  • Ergonomiamenetelmät työntutkimuksessa 

   Peltokangas, Petri (2023)
   Opinnäytetyössä tutkittiin kahden eri ergonomiamenetelmän käyttämistä työntutkimuksen apuna. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Danfoss Power Electronics and Drivesin Vaasan yksikön tarpeisiin sopiva ergonomiamenetelmä. ...
  • Expence Tracker Application Using MERN Stack 

   Tran, Phat (2023)
   This thesis demonstrates the design and implementation of an expense tracking web application. The product was created for the purpose of mastering full stack web development, as well as being a tool to keep track and ...
  • Web Development with T3 stack 

   Le Duy, Hung (2023)
   The field of web development has undergone significant advancements in recent years, and developers are constantly seeking efficient frameworks and technologies to streamline the development process. This thesis explores ...
  • Automaattisesti kokoonpantava lopputuote - vaatimukset kokoonpanolle 

   Jaskari, Jenni (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tiedon kerääminen, jonka pohjalta koottiin ABB Oy:n Distribution Solutions yksikön käyttöön tuotannon automaatiota käsittelevä dokumentti, jota voidaan käyttää päätöksenteon työkaluna ...