- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Käyttäjähallinto LDAP-hakemistolla 

   Haapoja, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Vaasan ammattikorkeakoulun käyttäjähallintoa LDAP-hakemiston avulla. Työ koostuu seitsemästä eri osa-alueesta: Olemassaolevan järjestelmän dokumentointi, Moodle-järjestelmän ...
  • Partioleiri Västin muonitus 

   Pellinen, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa partioleirin muonitus budjetin ja teeman puitteissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty joukkomuonitusta ja sen suunnittelua sekä lyhyesti partiotoimintaa ja ...
  • Asenteet työturvallisuudessa 

   Tervo, Teppo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Peab Oy:n Vaasan ja Seinäjoen osastojen työntekijöiden työturvallisuuteen liittyviä asenteita. Työssä tutkittiin työturvallisuutta ja asenteita sekä niiden merkitystä ja niihin ...
  • Vaasan päiväkotien työntekijät lasten liikuntakasvatuksen suunnittelijoina ja toteuttajina 

   Kumpula, Suvi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimus käsittelee lasten liikuntakasvatusta päiväkodin työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, miten päiväkotien työntekijät kokevat liikuntakasvatuksen, sen suunnittelun ja toteutuksen sekä ...
  • Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia asumisesta asumispalveluyksikössä 

   Mäkiranta, Mikko; Roos, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mielenterveyskuntoutujien kokemuksia asumispalveluyksikössä asumisesta. Tutkimusta varten haastateltiin 16:sta Kauhajoen palvelukodin, Jansson- kodin ja Hoikanrannan palvelukodin ...
  • Reklamaatiotiedon kerääminen ja käsittely 

   Maskulin, Jaana (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Reklamaatioiden hoito on yksi haasteellisimmista osa-alueista ja tutkimuksia tästä aiheesta on tehty vähän. Huonosti hoidettu asiakaspalaute tuo yritykselle negatiivista mainetta. Reklamaatio voi tapahtua missä tahansa ...
  • Suomen alkoholijärjestelmän kehitys 1920 -luvulta nykypäivään 

   Jaskari, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää miten Suomen alkoholijärjestelmä on ra-kentunut 1920 -luvulta lähtien. Työssäni seuraan valtion alkoholiliikkeen matkaa kieltolain kumoamisesta 1.4.1932 nykypäivään. Tutkimusmenetelminä ...
  • Itsearviointi ja Learning Card WFI-S ostotiimeissä 

   Jalkanen, Martti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oy:n Servicen osto-osastolle. Työn ta-voitteena oli itsearviointisysteemin kehittäminen ostotiimeille sekä tiimien mittareiden, seurantalomakkeen että tiedonjakotyökalujen ...
  • Kiinteistöalan pk-yrityksen kannattavuus 

   Leskinen, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työssäni käsittelin kiinteistöalan pk-yrityksen rahoituksellista tilannetta tunnuslukuanalyysin menetelmin ja yrityksen kolmen eri toimialan kannattavuutta katetuottolaskentaa hyväksi käyttäen. Tavoitteenani oli antaa ...
  • Biomass potentials in Finland, the case of Pörtom 

   Gyibah, Nathaniel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The objective of this thesis is to research into renewable energy sources to find an alternative energy source, and to calculate the profit possibility for a common CHP-plant in the village of Pörtom. Factors as the role ...
  • Kokoonpanolinjan varastoinnin kehittäminen, case MM35 

   Joensuu, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää sähkömoottorien kokoonpanolin-jan MM35 varastointiin liittyviä ongelmia. Näiden ongelmakohtien perusteella tulisi kehittää kyseistä kokoonpanolinjaa varastointia paremmaksi. ...
  • Vaihtoehtoiset testauskonseptit 

   Saaristo, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Vacon Oyj:n liiketoiminnan kasvaminen globaaliksi asettaa uusia vaatimuksia testausjärjestelmille niin toiminnallisuuden kuin käytettävyyden ja käyttöönoton helppouden suhteen. Tässä työssä tutkitaan sellaisia ...
  • Breadth-first search for ZigBee topology 

   Wang, Qiang (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   In order to improve the performance of Zigbee tree topology, Breadth-First Search has been proposed in this paper. Zigbee is a wireless standard for Ad hoc networks based on the IEEE 802.15.4.It was originally designed for ...
  • Ehkäisevän päihdehoitotyön toimintamallien kehittäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen neuvolaan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 

   Viinamäki, Tuija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kehittämistehtävän tarkoituksena oli parantaa ehkäisevän päihdehoitotyön laatua Kuntayhtymä Kaksineuvoisen neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Kehittämistehtävässä sovellettiin toimintatutkimusstrategiaa. ...
  • Pientalon suunnittelu ja energiatehokkuuden tutkiminen 

   Ollila, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella asuinrakennus ja lämmin autotalli yksityiselle tilaajalle, jolla on rakennustontti Kurikassa. Työhön kuului myös kyseisten rakennusten rakennuslupakuvien piirtäminen sekä 3D-mallin ...
  • Korkean saatavuuden verkkopalvelut 

   Vainio, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Riippuvuutemme tietoteknisiin järjestelmiin kasvaa jatkuvasti. Tämän myötä järjestelmien toimintavaatimuksille asetetaan enemmän vaatimuksia. Järjestelmien suunnittelu korkean saatavuuden näkökulmasta mahdollistaa järjestelmien ...
  • Laadukasta elämää palvelukodissa : palvelukoti Fylgian asukkaiden näkökulmasta 

   Häivälä, Hanna-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää palvelukoti Fylgian asukkaiden mielipiteitä Fylgian hoitofilosofian toteutumisesta. Hoitofilosofia jakaantuu neljään eri osa-alueeseen: ihmisen kohtaaminen, ympäristö, huolenpito ...
  • Virtualisointi VMwaren ilmaistuotteilla 

   Lehtinen, Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoite oli perehtyä VMwaren ilmaisten virtualisointituotteiden toimintaan ja virtualisoinnin hyötyihin. VMwaren tuotteet valittiin niiden suosion takia. Palvelinten virtualisointiin pyrittiin käyttämään ilmaisia ...
  • Mäkelä Alu Oy:n teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta 

   Mäki, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Mäkelä Alu Oy:n puristinhallin teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta. Työ koski erityisesti puristinhallin ...
  • PÄÄTYKATSOMOSSA - näkökulma vaasalaiseen jääkiekkokannattajuuteen 

   Suvanto, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Jääkiekko-ottelussa keskeisinä tunnelmanluojina ovat joukkueiden kannattajat. Jääkiekkokannattajat iästä, sukupuolesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta kokoontuvat yhteen ja kulkevat suosikkijoukkueensa mukana ...