- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Käyttäjähallinto LDAP-hakemistolla 

   Haapoja, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Vaasan ammattikorkeakoulun käyttäjähallintoa LDAP-hakemiston avulla. Työ koostuu seitsemästä eri osa-alueesta: Olemassaolevan järjestelmän dokumentointi, Moodle-järjestelmän ...
  • Partioleiri Västin muonitus 

   Pellinen, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa partioleirin muonitus budjetin ja teeman puitteissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty joukkomuonitusta ja sen suunnittelua sekä lyhyesti partiotoimintaa ja ...
  • Omaishoitajan jaksaminen 

   Pesonen, Hellevi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata omaishoitajan työn arkea ja jaksamista. Lisäksi pohditaan saavatko he tarvitsemaansa apua ja tukea tarpeeksi. Tutkimuksessa selvitettiin myös missä tilanteessa omaishoitajuus on ...
  • The Impact of Organisational Purchasing Practises on the Marketing of a Small Enterprise 

   Uusikylä, Eveliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This study is order-based and it concentrates on the organizational purchasing practises which affect in great deal to how marketing in the business-to-business world is and how it can be done. The aim of this study was ...
  • Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro. Nuorten ja vanhempien mielipiteitä palvelun laadusta. 

   Vuorela, Kirsi; Lakso, Sofia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää Nuorisopsykiatrisen asumiskoti Puron entisten nuorten ja heidän vanhempiensa mielipiteitä palvelun laadusta. Työ pohjustettiin teoriaosuudella, jossa käsiteltiin lastensuojelua, ...
  • 3-5-vuotiaiden ohjattu liikunta päiväkodeissa - vertailua Vaasan ja Joensuun välillä 

   Kiviniemi, Niina; Mäenpää, Päivi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka usein Vaasan ja Joensuun suomenkielisissä 3-5-vuotiaiden päiväkotiryhmissä järjestettiin ohjattua liikuntaa sekä mitkä olivat yleisimmät liikuntamuodot. Lisäksi tutkimuksessa ...
  • Rullainsovelluksen suunnittelu ja käyttöönotto 

   Ahola, Samu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa rullaimen ohjaus käyttäen Siemensin S7-300 logiikkaa sekä Vaconin taajuusmuuttajia. Ohjaus on pyritty toteuttamaan mahdollisimman pitkälle logiikalla. Työhön ...
  • Generationsväxling av skogsbruk - ur skattemässig synvinkel för övertagaren 

   Nyberg, Therese (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   I detta arbete kommer beskattning och generationsväxling av skogsbruk att beskrivas. Det kommer att redovisas hur en skogsägare beskattas, samt hur övertagarna på bästa sätt och ur skattemässig synvinkel kan genomföra en ...
  • PID control of brushless DC motor and robot trajectory planning simulation with MATLAB®/SIMULINK® 

   Oguntoyinbo, Oludayo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This report presents a PID model of a brushless dc (BLDC) motor and a robot trajectory planning and simulation. A short description of the brushless dc motor is given. For this work, mathematical models were developed and ...
  • Louhintatärinän eteneminen betonirakennuksessa 

   Nikko, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia louhintatärinän muuttumista ja etenemistä betonirakennuksessa. Tutkimus suoritettiin useiden tärinämittareiden avulla. Mittauksia suoritettiin kolmessa eri rakennuksessa. ...
  • "Kuka ottaa kokonaisvastuun lapsesta?" : Avohuollon tukitoimenpitein päiväkotiin sijoitetut lapset Vaasassa 

   Mantila, Leena-Maija; Lukander, Anni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa päiväkoteihin avohuollon tukitoimenpitein sijoitettujen lasten tilannetta Vaasassa. Päämääränä oli saavuttaa yleinen kuva lastensuojelusta ja päiväkodista sekä siitä, miten näiden ...
  • Riskhantering och intern kontroll : En studie av riskhanteringen och den interna kontrollen hos PRS Prime Re Solutions AG 

   Wülser, Michaela (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   I detta arbete vill jag ta reda på vilka operativa risker PRS Prime Re Solutions AG har inom bokföringen. Jag vill också ta reda på om man har ett fungerande internt kontrollsystem eller om det skulle kunna förbättras. I ...
  • Undersökning av kundrelationer och kundupplevd kvalitet hos Internetföretag X 

   Degerlund, Sanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Internetföretag X har utfört en kundundersökning, syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur kunderna uppfattar Internetföretagets tjänst. Man har från företagets sida även önskat att arbetet skall kunna ...
  • Pientalon suunnittelu ja energiatehokkuuden tutkiminen 

   Ollila, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella asuinrakennus ja lämmin autotalli yksityiselle tilaajalle, jolla on rakennustontti Kurikassa. Työhön kuului myös kyseisten rakennusten rakennuslupakuvien piirtäminen sekä 3D-mallin ...
  • Future Environmental Legislation in the South Pacific 

   Tarvonen, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis concentrates on future environmental legislation in the South Pacific, more specifically; Australia, New Zealand, Papua New-Guinea, Fiji Islands, Solomon Islands, Vanuatu, Marshall Islands, The Federated States ...
  • Huoneistojen välisten kivirakenteisten seinien vertailu 

   Lammi, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena vertailla, mitä muita vaihtoehtoja betonielementtien sijaan voidaan käyttää kivirakenteisissa huoneistojen välisissä seinissä. Kerätty tieto oli peräisin kahden keskenään hyvin samanlaisen ...
  • AVUSTAJAKESKUSHANKE - HENKILÖKOHTAINEN APU 

   Rahja, Marttina; Haapamäki, Pirjo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli löytää henkilökohtaisen avustajan ja vammaisen työnantajan yhteinen tarve henkilökohtaisen avun toteutumiselle avustajakeskuksen kautta. Tavoitteet kartoitettiin haastatteluilla ja kyselylomakkeilla. ...
  • Mottagande av elektroniska fakturor Case: The Switch 

   Isuls, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   I lärdomsprovet redogörs för vad en elektronisk faktura är och vilka olika slags elektroniska fakturor som finns idag. Vidare tas inköpsprocessens fakturahantering upp, både gällande pappersfakturor och elektroniska fakturor. ...
  • S2-kielenopetus maahanmuuttajalapsille kielikylvyn keinoin 

   Lundell, Janette; Kourio, Nora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen aiheena on s2-kielen eli suomi toisena kielenä-opetus maahanmuuttajalapsille kielikylvyn keinoin. Keväällä 2009 Vaasan kaupunki järjesti Vaasan yliopistossa koulutuksen nimenomaisesta aiheesta muutaman ...
  • CAN-laitteiden testaussovellus 

   Valkola, Lauri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmisto jolla pystytään tarkastelemaan CAN (Controller-Area Network)-väylän liikennettä sekä lähettämään viestejä väylälle. CAN on yksi johtavista sarjaliikennejärjestelmistä. ...