- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • 0-3-vuotiaiden ja heidän vanhempiensa kirjastoasiakkuus : Kirjaston ja neuvolan yhteistyö Jyväskylässä 

   Väyrynen, Jutta (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän kaupunginkirjaston esittämästä tarpeesta kehittää alle kouluikäisille suunnattuja kirjastopalveluita. Tutkimus rajattiin käsittelemään 0–3-vuotiaita lapsia perheineen sekä lasta odottavia ...
  • 1 - 3-vuotiaiden sairaalaruokailu ja sen kehittäminen : Case: Sormiruokailulista Oulun yliopistolliselle sairaalalle 

   Kyyriäinen, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lasten ruokatottumukset kehittyvät voimakkaasti 1 - 3-vuoden iässä. Perinteisen soseruokailun rinnalle on nousemassa yhä enenemässä määrin sormiruokailu eli baby-led weaning. Sormiruokailu on lapsentahtista ruokailua, jossa ...
  • 1-3 – vuotiaiden leikki päiväkodissa 

   Koivuranta, Karoliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käsittelen 1-3 –vuotiaiden leikkiä päiväkodissa. Tutkimuksen kohteena on lapsen leikinkehitystaso, miten se vastaa iän mukaan määriteltyä leikinkehitysvaihetta sekä päiväkodinhenkilökunnan osallisuutta ...
  • 1-3-vuotiaan lapsen puheen kehitys ja terveydenhoitajan antama tuki lastenneuvolassa 

   Latomaa, Eveliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää keinoja, joita terveydenhoitaja voi käyttää työssään tukeakseen 1-3-vuotiaan lapsen puheen kehitystä. Tarkoituksena oli myös kuvailla puheen kehitystä joka ikävuosi yksivuotiaasta ...
  • 12–17-vuotiaiden I-tyypin diabetesta sairastavien nuorten käyttämä vertaistuki : Kirjallisuuskatsaus 

   Puputti, Nora; Kankaanpää, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata millaista vertaistukea 12–17-vuotiaat I-tyypin diabetesta sairastavat nuoret käyttävät ja miten he hyötyvät saamastaan vertaistuesta. Opinnäytetyön ...
  • 13-16-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien tyttöjen liikuntatottumukset 

   Vainionpää, Milja; Mykkänen, Janika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöille 13–16-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien tyttöjen liikuntatottumuksista ja liikunnan harrastamisesta. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • 18-25-vuotiaiden kokemuksia vanhempien avioeron merkityksestä murrosikäisen terveyteen 

   Kataja, Josefiina; Kuusisto, Emilia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastattelujen kautta selvittää vanhempien avioeron merkitys nuoren terveyteen sekä fyysisellä, psyykkisellä että sosiaalisella osa-alueella. Tavoitteena oli tutkimuksen kautta saada lisää ...
  • 1800-luvun asuinrakennuksen kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

   Koskimies, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään 1800-luvulla rakennetun hirsirunkoisen omakotitalon kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmaan. Rakennus on siirretty Terijoelta Vaasaan 1900-luvun alussa ja on ollut lähes siitä asti saman ...
  • 1880-luvun rakennuksen kuntoarvio ja korjaus 

   Harju, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa 1880 rakennetun hirsirunkoisen raken-nuksen vauriot kuntoarvion kautta ja selvittää jo tehtyjä kunnostustoimenpiteitä. Kohteena oleva rakennus sijaitsee Seinäjoen Nurmon ...
  • 1960-luvun asuinrakennuksen julkisivun muutostyö ja lisäeristäminen 

   Järvenpää, Heini (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitetään, mitä tulisi huomioida vuonna 1964-65 rakennetun asuinrakennuksen julkisivua muutettaessa ulkonäöllisesti ja lisäeristettäessä. Opinnäytetyössä on tehty eri valmistajien eristemateriaaleista ...
  • 1970- ja 1980-luvun asuinrakennusten korjaustarve 

   Heinonen, Jussi (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1970- ja 1980-lukujen asuinrakennuksissa yleisesti käytetyt rakenteet, perehtyä 1970-luvun tasakattotalo tutkimuksiin ja korjauksiin sekä esittää kunnossapito- ja huoltotoimia ...
  • 1970- ja 80-luvun rivitalojen riskirakenteet ja korjausvelka : Tietopaketti taloyhtiöille 

   Latva-Käyrä, Tarja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 1970- ja 80-luvun rivitalojen tyypillisiä rakenneratkaisuja ja niissä piileviä rakennusteknisiä riskejä. Rivitaloissa korjauskustannukset saattavat nousta kohtuuttoman korkeaksi asunnon ...
  • 1976 rakennetun ok-talon sisätilojen peruskorjaus 

   Lautiainen, Tommi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö kertoo sisätiloiltaan lähes alkuperäiskuntoisen, 1976 rakennetun omakotitalon sisätilojen peruskorjaamisesta: vanhojen materiaalien korvaamisesta uusilla, vanhojen materiaalien korjaamisesta, sekä ...
  • 2-5-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen havainnointilomake Seinäjoen kaupungin varhaiskasvattajille 

   Rosental, Anabel; Vikman, Joanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Motoriset perustaidot ovat edellytys liikunnalliselle aktiivisuudelle. Näihin taitoihin luetaan liikkumis-, tasapaino- ja käsittelytaidot. Motoristen perustaitojen kehittymiseen vaikuttavat muun muassa fyysinen, psyykkinen ...
  • 3-5-vuotiaiden lasten karkeamotoriikan tutkiminen Seinäjoen seudun terveysyhtymän lastenneuvoloissa 

   Jönkkäri, Erja; Ihanamäki, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2008)
   Lastenneuvolatyö on Suomessa kuntakohtaista ja kunnilla on valta päättää omasta toiminnastaan. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2004 oppaan neuvolatyöntekijöille toiminnan tueksi ja työn kehittämiseksi. Opas ...
  • 3D-anturin käyttö elintarviketeknologiassa 

   Mark, Daniel (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa toteutuksen kautta päätelmä viime aikoina markkinoille saapuneiden 3D-antureiden hyödyllisyydestä elintarviketeknologian sovelluksissa. Sovellus toteutettiin Atria Suomi Oy:n Nurmon ...
  • 3D-hahmon luonti ja ohjaaminen Cave-virtuaaliympäristössä 

   Orava, Peetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä on perehdytty 3D-hahmon luonnin eri vaiheisiin, joihin kuuluu suunnittelu Photoshopissa, mallinnus 3ds Maxissa, yksityiskohtien ja tekstuurien luonti ZBrushissa. Mallinnetulle hahmolle on myös luotu ...
  • 3D-mallin ohjaaminen ohjelmoitavalla logiikalla 

   Kangasniemi, Jere (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä oli aiheena tutkia, kuinka Siemens NX MCD -ohjelmisto voitaisiin yhdistää logiikkaan niin, että logiikalla voitaisiin ohjata MCD-ohjelmassa olevaa 3D-mallia. Työssä käytettiin Siemensin TIA Portal PLC ...
  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Lahtinen, Eetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asiakaslähtöisessä suunnittelussa lähtökohtana on asiakkaan tyytyväisyys. Ra-kennussuunnittelussa 3D-mallinnuksen avulla rakennusalaa vähemmän tunteva asiakas hahmottaa paremmin talomallit ja niiden eroavaisuudet. Tällöin ...
  • 3D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusalalla 

   Kontturi, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata 3D-mallinnuksen hyötyjä eri näkökulmista. Tietomallinnus on Suomessa tunnettu jo pitkään, mutta sen käyttöönotto on ollut hidasta. Keskeinen syy tuotemallipohjaisen 3D-suunnittelun ...