- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • 1 - 3-vuotiaiden sairaalaruokailu ja sen kehittäminen : Case: Sormiruokailulista Oulun yliopistolliselle sairaalalle 

   Kyyriäinen, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lasten ruokatottumukset kehittyvät voimakkaasti 1 - 3-vuoden iässä. Perinteisen soseruokailun rinnalle on nousemassa yhä enenemässä määrin sormiruokailu eli baby-led weaning. Sormiruokailu on lapsentahtista ruokailua, jossa ...
  • 1-3 – vuotiaiden leikki päiväkodissa 

   Koivuranta, Karoliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käsittelen 1-3 –vuotiaiden leikkiä päiväkodissa. Tutkimuksen kohteena on lapsen leikinkehitystaso, miten se vastaa iän mukaan määriteltyä leikinkehitysvaihetta sekä päiväkodinhenkilökunnan osallisuutta ...
  • 1-3-vuotiaan lapsen puheen kehitys ja terveydenhoitajan antama tuki lastenneuvolassa 

   Latomaa, Eveliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää keinoja, joita terveydenhoitaja voi käyttää työssään tukeakseen 1-3-vuotiaan lapsen puheen kehitystä. Tarkoituksena oli myös kuvailla puheen kehitystä joka ikävuosi yksivuotiaasta ...
  • 12–17-vuotiaiden I-tyypin diabetesta sairastavien nuorten käyttämä vertaistuki : Kirjallisuuskatsaus 

   Puputti, Nora; Kankaanpää, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata millaista vertaistukea 12–17-vuotiaat I-tyypin diabetesta sairastavat nuoret käyttävät ja miten he hyötyvät saamastaan vertaistuesta. Opinnäytetyön ...
  • 13-16-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien tyttöjen liikuntatottumukset 

   Vainionpää, Milja; Mykkänen, Janika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöille 13–16-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien tyttöjen liikuntatottumuksista ja liikunnan harrastamisesta. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • 18-25-vuotiaiden kokemuksia vanhempien avioeron merkityksestä murrosikäisen terveyteen 

   Kataja, Josefiina; Kuusisto, Emilia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastattelujen kautta selvittää vanhempien avioeron merkitys nuoren terveyteen sekä fyysisellä, psyykkisellä että sosiaalisella osa-alueella. Tavoitteena oli tutkimuksen kautta saada lisää ...
  • 1800-luvun asuinrakennuksen kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

   Koskimies, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään 1800-luvulla rakennetun hirsirunkoisen omakotitalon kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmaan. Rakennus on siirretty Terijoelta Vaasaan 1900-luvun alussa ja on ollut lähes siitä asti saman ...
  • 1880-luvun rakennuksen kuntoarvio ja korjaus 

   Harju, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa 1880 rakennetun hirsirunkoisen raken-nuksen vauriot kuntoarvion kautta ja selvittää jo tehtyjä kunnostustoimenpiteitä. Kohteena oleva rakennus sijaitsee Seinäjoen Nurmon ...
  • 1960-luvun asuinrakennuksen julkisivun muutostyö ja lisäeristäminen 

   Järvenpää, Heini (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitetään, mitä tulisi huomioida vuonna 1964-65 rakennetun asuinrakennuksen julkisivua muutettaessa ulkonäöllisesti ja lisäeristettäessä. Opinnäytetyössä on tehty eri valmistajien eristemateriaaleista ...
  • 1970- ja 80-luvun rivitalojen riskirakenteet ja korjausvelka : Tietopaketti taloyhtiöille 

   Latva-Käyrä, Tarja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 1970- ja 80-luvun rivitalojen tyypillisiä rakenneratkaisuja ja niissä piileviä rakennusteknisiä riskejä. Rivitaloissa korjauskustannukset saattavat nousta kohtuuttoman korkeaksi asunnon ...
  • 1976 rakennetun ok-talon sisätilojen peruskorjaus 

   Lautiainen, Tommi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö kertoo sisätiloiltaan lähes alkuperäiskuntoisen, 1976 rakennetun omakotitalon sisätilojen peruskorjaamisesta: vanhojen materiaalien korvaamisesta uusilla, vanhojen materiaalien korjaamisesta, sekä ...
  • 2-5-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen havainnointilomake Seinäjoen kaupungin varhaiskasvattajille 

   Rosental, Anabel; Vikman, Joanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Motoriset perustaidot ovat edellytys liikunnalliselle aktiivisuudelle. Näihin taitoihin luetaan liikkumis-, tasapaino- ja käsittelytaidot. Motoristen perustaitojen kehittymiseen vaikuttavat muun muassa fyysinen, psyykkinen ...
  • 3-5-vuotiaiden lasten karkeamotoriikan tutkiminen Seinäjoen seudun terveysyhtymän lastenneuvoloissa 

   Jönkkäri, Erja; Ihanamäki, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2008)
   Lastenneuvolatyö on Suomessa kuntakohtaista ja kunnilla on valta päättää omasta toiminnastaan. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2004 oppaan neuvolatyöntekijöille toiminnan tueksi ja työn kehittämiseksi. Opas ...
  • 3D-anturin käyttö elintarviketeknologiassa 

   Mark, Daniel (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa toteutuksen kautta päätelmä viime aikoina markkinoille saapuneiden 3D-antureiden hyödyllisyydestä elintarviketeknologian sovelluksissa. Sovellus toteutettiin Atria Suomi Oy:n Nurmon ...
  • 3D-hahmon luonti ja ohjaaminen Cave-virtuaaliympäristössä 

   Orava, Peetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä on perehdytty 3D-hahmon luonnin eri vaiheisiin, joihin kuuluu suunnittelu Photoshopissa, mallinnus 3ds Maxissa, yksityiskohtien ja tekstuurien luonti ZBrushissa. Mallinnetulle hahmolle on myös luotu ...
  • 3D-mallin ohjaaminen ohjelmoitavalla logiikalla 

   Kangasniemi, Jere (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä oli aiheena tutkia, kuinka Siemens NX MCD -ohjelmisto voitaisiin yhdistää logiikkaan niin, että logiikalla voitaisiin ohjata MCD-ohjelmassa olevaa 3D-mallia. Työssä käytettiin Siemensin TIA Portal PLC ...
  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Lahtinen, Eetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asiakaslähtöisessä suunnittelussa lähtökohtana on asiakkaan tyytyväisyys. Ra-kennussuunnittelussa 3D-mallinnuksen avulla rakennusalaa vähemmän tunteva asiakas hahmottaa paremmin talomallit ja niiden eroavaisuudet. Tällöin ...
  • 3D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusalalla 

   Kontturi, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata 3D-mallinnuksen hyötyjä eri näkökulmista. Tietomallinnus on Suomessa tunnettu jo pitkään, mutta sen käyttöönotto on ollut hidasta. Keskeinen syy tuotemallipohjaisen 3D-suunnittelun ...
  • 3D-mallinnuksen ja tulostamisen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Perälä, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Rakennuskohteiden suunnitelmien tulkitseminen tuottaa useille ihmisille vaikeuksia, koska rakennuskohteiden suunnitelmat pääsääntöisesti näyttävät pohjakuvan. Pohjakuva on kaksiulotteinen kuva, jossa kohde on kuvattu ...
  • 3D-mallinnus tuotesuunnittelun apuna 

   Mieto, Ari-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tutkii huonekaluprojektin ideoiden visualisointia ja innovointia 3D-grafiikan avulla, sekä projektin 3D-mallien suunnitteluprosessia. Työ esittelee myös 3D-grafiikan ja mallinnuksen taustaa sekä niiden ...