Viitteet 1-15 / 9571

  • Modulaarinen ensihoitoreppujärjestelmä 

   Laaksonen, Tapani; Lehtonen, Aleksi; Yousif, Rizgar (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää ensihoitajien työskentelyä helpottava modulaarisen ensihoitorepuston malli, eli varustelista ensihoitoreppujen sisällöstä, sekä välineiden jaottelusta reppujen ...
  • Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia sairaanhoitajaopiskelijoiden mielenterveys- ja päihdetyön opetuksesta 

   Hedman, Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa kokemusasiantuntijoiden näkemyksistä koskien heidän osallistumistaan sairaanhoitajaopiskelijoiden koulutukseen. Tutkimus kuului COMMUNE-hankeen viimeiseen vaiheseen. Hanke ...
  • Traumatisoituneen maahanmuuttajien kohtaaminen ja ohjaaminen palveluiden pariin : opas perusterveydenhuollon työntekijöille 

   Ilano, Ida; Patton, Noora; Rinne, Viivi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään aikuisen maahanmuuttajan traumaattiseen oireiluun, sen arviointiin sekä hoitoon. Opinnäytetyön tuotos on opas käytettäväksi hoitotyönhenkilökunnalle heidän kohdatessaan traumaattisesti ...
  • Työnjohtajana linjasaneerauskohteessa 

   Holmström, Jens (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä olevaa mestarin muistilistaa. Mestarin muistilista toimii työnjohtajan päivittäisten työtehtävien tukena ja ...
  • Omatyöntekijyys turvakodissa : turvakotityön suola 

   Jussila, Mari (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyö on tutkimus omatyöntekijäkäytännöstä turvakodissa. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Suomen turvakotien erilaisia omatyöntekijäkäytäntöjä, käytännön toteutumista ja merkityksiä sekä löytää hyviä tapoja toteuttaa ...
  • Päivittäisjohtamisen kehittäminen : Lean-päivittäisjohtamisen käyttöönotto 

   Tuomisto, Terhi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Lean-filosofian on tutkimustiedon valossa todistettu toimivan eri aloilla uudistusten ja muutosten eteenpäin viejänä. Myös terveydenhuollossa se on otettu käyttöön yhä laajemmin ja paljon muutoksia onkin sen avulla tehty. ...
  • Operatiivisen prosessin analyysi ja kehittäminen palvelutuotantoyrityksessä : PP-Logistiikka Oy 

   Mattila, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän työn tavoitteena on PP-Logistiikka Oy:n operatiivisen prosessin kuvaaminen ja sen analysointi. Työn tarkoituksena on ensinnäkin luoda kohdeyritykselle prosessikuvaus ja toiseksi analysoida prosessia löytäen sen ...
  • Kenen ääni kuuluu : artivismi tukemassa toipumisorientaatiokulttuuria mielenterveystoipujien parissa. 

   Mansikkala, Mikaela (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyöni on kehittämishanke, jonka toiminnallisessa ytimessä on Kenen ääni kuuluu -ääni- ja liiketeos. Teoksen pääosassa ovat mielenterveystoipujien kokemukset vallasta ja vallankäytöstä. Kehittämishankkeeni tavoitteena ...
  • Kansallinen rokotusohjelma tutuksi : selkokielinen esite maahanmuuttajille 

   Söderholm, Jasmin; Heikkinen, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata rokotuskattavuutta maahanmuuttajien keskuudessa ja syitä rokottamattomuuteen. Lisäksi tarkoituksena oli luoda selkokielistä materiaalia maahanmuuttajille rokotuksista. ...
  • Lääkinnällisen laitteen applikaattorin komponenttien materiaalispesifikaatiot 

   Salminen, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi, Turussa vuonna 2009 perustettu Bonalive Biomaterials Ltd. Bonaliven tuotteet (Bonalive® granules, Bonalive® putty ja Bonalive® putty MIS) ovat bioaktiivisesta lasista valmistettuja ...
  • Ohje laatutarkastuksen tekemiseen Congrid-ohjelmistolla 

   Kyntäjä, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata rakentamisen laadunvarmistusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja toimintatapoja. Opinnäytetyössä kuvaillaan ja kerrotaan laatujoh-tamisen, laadunhallinnan ja digitalisaation ...
  • Mielenterveyden lukutaito sairaanhoitajilla 

   Ketola, Laura; Tikka, Victoria (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, mitkä asiat vaikuttavat sairaanhoitajien mielenterveyden lukutaitoon. Työn tavoitteena oli tuoda esille ajankohtaista tietoa sairaanhoitajien ...
  • Dynaaminen varastointi 

   Nieminen, Veikka (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyö suoritettiin Steran Paimion tehtaalla. Työn tarkoituksena oli kehittää ja ottaa käyttöön dynaaminen varastointijärjestelmä. Tavoitteena oli saada joustavampi varastointitapa, jonka seuranta olisi mahdollista ...
  • Käytännön harjoittelun toteuttaminen moduuliharjoitteluna kirurgisella vuodeosastolla : ohjaajien ja opiskelijoiden kokemuksia 

   Luostarinen-Lindgren, Emmiliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Moduuliharjoittelu tulee olemaan kiinteä osa tulevaisuuden opiskelijaohjausta. Moduuliharjoittelussa opiskelijat työskentelevät yhteistyössä lähiohjaajien kanssa ennalta määrätyissä potilashuoneissa. Tyksin Tekonivelkirurgialla ...
  • Taiteen mahdollisuuksia ympäristövaikuttamisessa 

   Tokee, Noora-Maija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä on raportti tutkimuksellisesta kehittämistyöstäni. Sen tavoitteina on ollut pohtia millä (eri) tavoilla ympäristöön liittyviä kysymyksiä voidaan taiteen keinoin lähestyä eri toimintaympäristöissä. Toisena tavoitteenani ...