- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • KIDS ON BOARD INSTRUCTOR EDUCATION IN CHINA Lasten lumilautaohjaaja -verkkokoulutuksen pilotointi 

   Nisula, Kristiina (2021)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää pilottina lasten lumilautaohjaaja verkkokoulutus Kids on board -konseptiin (KOB) sekä viedä tämä konsepti Kiinaan. Tämä oli toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen osuuden tehtävänä ...
  • Itse- ja vertaisarvioinnin vaikutus 13-14-vuotiaiden tyttöjen lentopallopelitaitoihin 

   Portaala, Sanni; Nousiainen, Roosa (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko itse- ja vertaisarvioinnilla vaikuttaa 13–14-vuotiaiden tyttöjen lentopallopelitaitoihin. Lisäksi tavoitteena oli antaa tietoa Napapiirin palloketuille itse- ja vertaisarvioinnin ...
  • Microsoft 365 -ylläpitopalvelun käyttöönotto 

   Kettunen, Aapo (2021)
   IT-palveluntarjoaja Centero tuottaa muiden palveluiden ohella Microsoft 365 -ylläpitopalvelua nimeltään Seremoniamestari. Seremoniamestari-palveluun kuuluu Microsoft 365 -pilvipalveluiden käyttöönotto, ylläpito ja ...
  • Saattohoito-opas Attendo Villa Toukolan henkilökunnalle 

   Purosaari, Sarita; Rajaluoto, Johanna (2021)
   Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan potilaan hoitoa. Saattohoito on osa sitä, sen viimeinen vaihe, joka sijoittuu lähelle oletetun kuoleman aikaa. Kokonaisvaltaisen saattohoidon tavoitteena on taata potilaalle ...
  • YRITYSMUODON MUUTOS: Osakeyhtiöstä toiminimeksi? 

   Nevalainen, Katja (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko osakeyhtiön kannattavaa muuttaa yritysmuotonsa toiminimeksi. Tutkimuksen toimeksiantajalla ja yrityksen omistajalla on pohdinnan alla liiketoiminnan supistaminen ja yritystoiminnan ...
  • Tietoturvamobiilipelin toteutus Unitya hyödyntäen 

   Kuusiniemi, Jussi; Välikangas, Ossi (2021)
   Tässä opinnäytetyössä oli aiheena toteuttaa mobiilipeli käyttämällä Unity-pelimoottoria. Tämän mobiilipelin tarkoituksena oli tutustuttaa varhaiskasvatusikäisiä lapsia tietoturvaan ja turvalliseen käyttäytymiseen internetissä. ...
  • Investigating the effects of model position and orientation on parts manufactured using the selective laser sintering process 

   Strobel, Hansi (2021)
   This work aims to explore the influence of part position and orientation within the build volume of selective laser sintering machines on visual part quality and tensile properties. This is done in an attempt to optimize ...
  • Päivätoteutuksesta etäopiskeluun 

   Koskiniemi, Vili; Lepistö, Aatu (2021)
   Tutkimuksessa perehdytään etäopiskeluun, sen vaatimuksiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Opinnäytetyössä tutkitaan millaista tukea opiskelija tarvitsevat etäopinnoissa, sekä miten etäopiskelu eroaa päiväopiskelusta. ...
  • TOIMIHENKILÖ PEREHDYTYKSEN NYKYTILAN KARTOITUS : Henkilöstöpalvelualan yritys x toimihenkilön perehdytys 

   Mäki, Anneli (2021)
   Opinnäytetyön tavoite oli luoda käsitys tämänhetkisen perehdytyksen tyytyväisyydestä ja kehittämisen kohteista henkilöstöpalvelualan yritys x:n toimihenkilöiden näkökulmasta heidän perehdytyksensä omakohtaisen kokemuksen ...
  • Työhyvinvoinnin parantaminen-tapaustutkimus 

   Harrinkoski, Markus (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten saadaan parannettua koh-deyrityksen tietyn toimipisteen työtyytyväisyyttä ja sitä kautta kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Työssä etsittiin vastauksia siihen, mikä on ...
  • Lisäosan luominen Blenderiin : proseduraalinen 3D-generointityökalu 

   Li, Onni (2021)
   Opinnäytetyössä luodaan lisäosa 3D-ohjelmaan Blender. Lisäosan ideana on luoda proseduraalisesti 3D-kenttiä modulaarisista 3D-malleista. Opinnäytetyössä tutkitaan miten Python-ohjelmoinnilla voi ohjata Blenderin toimintoja. ...
  • Kunnossapitostrategian valinta Kemin jätevedenpuhdistamolle 

   Paavola, Pekka (2021)
   Opinnäytetyö tehtiin Kemin kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Sen tavoitteena oli kehittää ja luoda selkeä ja toimiva kunnossapitostrategia jätevedenpuhdistamon henkilökunnan käyttöön. Uudella strategialla tavoitteellaan ...
  • ESISUUNNITTELU KALASTUSALUKSEN MUUTTAMISESTA KALASTUSMATKAILUKÄYTTÖÖN 

   Ruhanen, Ilkka (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli esisuunnitella kalastusaluksen rakenteiden ja tilojen muutokset kalastusmatkailuun soveltuvaksi. Työn lähtökohta oli kasvattaa kalastusyrityksen kannattavuutta muuttuvassa markkinatilanteessa, ...
  • Rakennustyömaiden jätteidenlajittelu 

   Kokko, Ilkka (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella rakennustyömaan jätekustannuksia, sekä selvittää kuinka jätteet voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti. Tutkimuskysymyksenä toimii mikä on ...
  • Toimistorakennuksen suunnittelu 

   Remes, Olli (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa pääpiirteissään suunnitteilla olevan toimistorakennuksen suunnittelusta. Opinnäytetyössä keskityttiin suurimmaksi osaksi rakennuksen perustuksien ja välipohjan kantavuuksien ...
  • Varttuneiden kasvatusmetsien käsittelytapavertailu metsänomistajien kannalta 

   Karjalainen, Veli-Pekka (2021)
   Tämä opinnäytetyö syventyy varttuneiden kasvatusmetsien käsittelytapavaihtoehtoihin. Nykyisin voimassa oleva metsälaki mahdollistaa jopa varttuneiden kasvatusmetsien uudistamisen puhumattakaan monista muista eri ...
  • ICT-insinööriopiskelijoiden etäharjoittelukonsepti 

   Leinonen, Jari (2021)
   Työelämä on murrosvaiheessa etätyön yleistymisestä johtuen. Tätä muutosta voidaan verrata merkitykseltään jopa teolliseen vallankumoukseen. Etätyön määrä oli kasvussa jo ennen COVID-19-pandemiaa, mutta sen seurauksena kasvu ...
  • Hautaustoimen yhteistyön kehittäminen Oulun hiippakunnassa 

   Hannula, Kati (2021)
   Tutkimuksessa kartoitettiin Oulun hiippakunnan seurakuntien halukkuutta tulevaisuuden yhteistyön kehittämiseen hautaustoimessa. Työssä selvitettiin jo olemassa olevia ja toimivia yhteistyökuvioita. Tutkimuksessa käytettiin ...
  • Mikrorakennusten luonnossuunnittelu 

   Sassali, Petri (2021)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja luonnosteltiin mikrorakennuksia. Mikrorakennukset suunniteltiin kolmeen eri käyttötarkoitukseen ja tutkin kolmea eri mikrorakennuksen materiaali vaihtoehtoa. Rakennusten käyttötarkoituksen ...
  • Sosiaalisen median markkinoinnin strategia Iin Energia Oy:lle 

   Kuusela, Anni (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia sosiaalisen median strategia Iin Energia Oy:lle. Kohdeyrityksellä ei ole aiemmin ollut käytössään sosiaalisen median kanavia, joten tarvittavaa osaamista ja tietoa strategiseen sosiaalisen ...