- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Kiinalaisen liiketoimintakulttuurin ominaispiirteet 

   Paronen, Eero (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kiinalaisen liiketoimintakulttuurin ominaispiirteitä. Työn tavoitteena on selvittää, mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valmistautuessa yhteistyöhön kiinalaisten kanssa. Tarkoituksena ...
  • Tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät asiantuntijaorganisaatiossa 

   Lindgren, Astrid (2020)
   Tieto on asiantuntijaorganisaation tärkein resurssi ja tiedon jakaminen sen keskeisimpiä kilpailutekijöitä. Tiedon jakaminen perustuu yksilön vapaaehtoiseen toimintaan, johon muut eivät juurikaan voi vaikuttaa. Tiedon ...
  • Miten WorkPower Oy:n arvot näkyvät vuokratyöntekijöille? 

   Silvennoinen, Joonas (2020)
   Yrityksen arvot jäävät usein sanahelinäksi niiden määrittelemisen jälkeen. Arvojen näkyminen konkreettisina tekoina on hyvä tapa erottautua kilpailijoista. Arvojen toteutumista tutkimalla yrityksen on mahdollista kehittää ...
  • Liiketoimintasuunnitelma sähköautoja myyvälle ja vuokraavalle yritykselle 

   Ruuska, Jyri (2020)
   Tämän opinnäytetyön tärkeimpänä tavoitteena on luoda alustava liiketoimintasuunnitelma sähköautoja myyvälle ja vuokraavalle yritykselle sekä perehtyä sen aloittamiseen ja kannattavuuteen. Työn päällimmäisenä motiivina on ...
  • Vuoden 2018 taksilakimuutoksen vaikutukset taksiliiketoiminnan ansaintamalliin 

   Usenius, Kalle (2020)
   Opinnäytetyössä tutkittiin vuoden 2018 taksilakimuutoksen vaikutuksia alalla toimivien yritysten ansaintamalliin eli siihen, kuinka yritystoiminnassa hankitaan tuloja. Työ toteutettiin tutkimuksellisena opinnäytetyönä. ...
  • Kulkulupakoordinaattorin käsikirja kokousturvallisuuden tukena 

   Multala, Raisa-Liisa (2020)
   Suomi toimi kolmatta kertaa EU-puheenjohtajamaana 1.7.–31.12.2019 ja valtioneuvoston kanslian EU-puheenjohtajuussihteeristö vastasi kokousten kaikista käytännön järjestelyistä. Puheenjohtajakauden alussa kulkulupiin liittyvä ...
  • Autopaikkojen vuokrasopimusten tulostusjärjestelmä 

   Louhe, Mira (2020)
   Tämä on produktityyppinen opinnäytetyö, jossa lopputuotoksena on MVP-ajattelumallia noudattaen tehty sovellus, josta voidaan tulostaa autopaikkojen vuokrasopimuksia. MVP eli Minimun Viable Product tarkoittaa hyvin kevyttä ...
  • Liikunnanohjaajan opas Suomen Ladun vapaaehtoisille ohjaajille 

   Muuri, Marjaana (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli käsitellä liikunnanohjaamista ja siihen liittyviä asioita, kuten vuorovaikutusta, ryhmän ohjaamista ja ohjausmenetelmiä. Tavoitteena oli tuottaa Suomen Ladulle tietoa ohjaamisen eri aiheista ...
  • B2B-myynti – nyt ja tulevaisuudessa 

   Kokkonen, Tommi (2020)
   Digitalisaatio ei ole vielä juurtunut B2B-myynnin toimialoihin kokonaisvaltaisesti. Pieniä askelia otetaan koko ajan, mutta isot uudistukset ovat vasta tulossa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on pohtia mitä B2B-myynti ...
  • Itävallan laskettelukeskusten matkailun vetovoimatekijät suomalaisten näkökulmasta 

   Nurminen, Siri (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Itävallan laskettelukeskusten matkailun vetovoimatekijät suomalaisen laskettelijan ja lumilautailijan näkökulmasta. Työn toimeksiantajana toimii STS Alppimatkat. Tavoitteena ...
  • Tutkimus: Tavoitteellinen myyntiprosessi 

   Jokelainen, Liisa (2020)
   Myyntiprosessi ja sen rakenne ovat peruskäsite myynnissä. Oletetaan kaikkien ymmärtävän mitä se pitää sisällään. Myyntiprosessi on pitkä ja monimutkainen tie kohti yhteistyötä asiakkaan kanssa ja se pitää sisällään monta ...
  • Myynnin johtamisen onnistumisen edellytykset B2B-myyntityössä 

   Salo, Matilda (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, miten B2B-myyntityössä johdetaan myyntiä, ja mikä on B2B-myyjien näkökulma myynnin johtamisesta. Tarkoitus on selvittää, mikä myyjiä motivoi ja miten myynnin johtamiseen ...
  • Automaation ja robotiikan hyödyntäminen B2B-myynnin prosesseissa 

   Eulenberger, Maria (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää automaation ja robotiikan hyödyntämistä B2B-myynnin prosesseissa. Työn tarkoituksena on myös selventää lukijalle, kuinka automaatio ja robotiikka muuttavat myynnin funnelia ...
  • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ravintola-alan vuokratyöntekijöiden näkökulmasta 

   Kiiski, Enna; Kohonen, Iida (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli tutkia, kuinka Eezyn työntekijöiden mielestä, työnantajan ja työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat ravintola-alalla. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona yritykselle Extremely ...
  • Vaihto-opiskelun merkitys esiintymistaidon kehittämisessä 

   Tallgren, Salla (2020)
   Vaihto-opiskelun aikana opiskelija voi joutua kohtaamaan aivan erilaisia esiintymistilanteita, mihin on kotimaassaan tottunut. Esiintyminen uuden kulttuurin keskellä ja oman mukavuusalueen ulkopuolella vaatii opiskelijalta ...
  • Asiakkaiden odotukset ja kokemukset pankkia vaihtaessa 

   Paavilainen, Oona (2020)
   Finanssiala elää historiansa suurinta murroskautta. Pankkien palvelut vastaavat toisiaan ja kilpailukentällä pitää pystyä erottumaan toisista yhä paremmilla palveluilla. Myös asiakkaiden odotukset muuttuvat koko ajan, se ...
  • Oppimisympäristönä arjen työ 

   Ilmaranta, Annika (2020)
   Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli uudistaa Elisa Oyj:ssä useita vuosia käytössä ollut oppimisen ja osaamisen kehittämiseen liittyvä tukiprosessi. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa ymmärrys yksilön ...
  • Palvelumuotoilu vaatimusmäärittelyn tukena : Fimean palveluiden sähköistäminen 

   Kulmala, Ulla (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Fimea haluaa sähköistää palveluitaan, ja tämän työn tarkoituksena on antaa esimerkki ja toimintamalli palveluiden asiakaslähtöiseen ...
  • Tiedon visualisoinnin ohjeistus Helsingin seurakuntayhtymälle 

   Ylä-Jussila, Anu (2020)
   Olen tehnyt opinnäytetyönäni tiedon visualisoinnin ohjeistuksen Helsingin seurakuntayhtymälle. Opinnäytetyöni tarkoituksena on avata sitä, miten tiedon visualisointi vastaa Helsingin seurakuntayhtymän tarpeeseen saada ...
  • Palautteen merkitys tapahtuman suunnittelussa 

   Särelä, Johanna (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen merkitys osallistujien antamalla palautteella on tapahtuman suunnittelussa. Muovaako palaute tapahtumaa, millainen ei, ja näkyykö palautteen huomioiminen positiivisesti ...