Opinnäytetyöt

 

Uusimmat viitteet

 • Ikäihmisen terveysvihko 

  Huhtinen, Tuija; Vartiainen, Fanni (2021)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa vihkon muodossa työväline yksityiselle kotihoidon palveluita tuottavalle yritykselle, Terveydelle Oy:lle. Vihkoon on koottu tärkeitä ikäihmisen terveyden seurantaan liittyviä asioita. ...
 • E-urheilun valmennuksen kaupallistamisen mahdollisuudet Suomessa 

  Yltävä, Jari (2021)
  Elektronisella urheilulla eli e-urheilulla tarkoitetaan digitaalisia alustoja hyödyntävää kilpapelaamista. E-urheilun valmennustoiminta on nuorta, ja valmentajien toimenkuva ja mahdolliset työllistäjät etsivät vielä muotoaan. ...
 • Korjausrakennustyömaan olosuhdehallinta 

  Pitkäniemi, Jani (2021)
  Opinnäytetyö käsittelee keskeisimpien olosuhteiden hallintaa korjausrakennustyömaalla pääosin pääurakoitsijan ja käyttäjien näkökulmasta. Käsiteltävät olosuhteet ovat turvallisuus, rakennuspöly, melu, tärinä ja sisäilmasto ...
 • Woocommerce-pohjaiselle verkkokaupalle räätälöidyn teeman 

  Ta, Trung (2021)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa tyhjästä Wordpress-teema, joka on täysin yhteensopiva Woocommerce-pohjaisen verkkokaupan kanssa ja Omari oli valittu teeman nimeksi. Opinnäytetyössä selvitettiin myös kustomoidun ...
 • Hyvinvoinnin edistäminen taukoliikunnalla 

  Juurakko, Mira; Lätti, Karim (2021)
  TIIVISTELMÄ Tällä opinnäytetyöllä oli tavoitteena luoda uusi liikunnallinen toimintatapa Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:n Katajakodin hoitotyöntekijöille. Uudella toimintatavalla tavoiteltiin työhyvinvoinnin edistämistä ...
 • Työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen 

  Lindström, Laura (2021)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee työhyvinvoinnin johtamista ja sen kehittämistä. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää ja tiedonkeruumenetelmänä on käytetty ...
 • Motivoitumisesta onnistumiseen 

  Hiltunen, Arto (2021)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ihmisten työelämään vaikuttavia motivaatiotekijöitä sekä kuvata tyytyväisyyttä niihin liittyvän panostamisen osalta. Ymmärtämällä motivaatiotekijöitä tai niihin liittyviä kehityskohteita, ...
 • Metsänuudistamisketjun taloudellisen kannattavuuden tarkastelu kasvupaikan ja metsäomistuksen ajallisen keston näkökulmasta 

  Haapaniemi, Jarmo (2021)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää jaksollisen kasvatuksen metsänuudistamisketjujen kannattavuutta erilaisilla kivennäismaan kasvupaikoilla erilaisten metsän omistusaikojen näkökulmasta. Taustalla on ajatus siitä, ...
 • Ohjeistus etäkäytettävyystestauksen ketterään toteutukseen 

  Eerola, Matleena (2021)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin toimintamalli ja ohjeistus etänä suoritettaville käytettävyystestauksille. Tavoitteena oli, että testausprosessi on mahdollisimman kevyt ja ketterä, jotta toimeksiantaja voi ...
 • Liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelma sekä markkinakartoitus metsäkoneyritykselle 

  Leinonen, Outi (2021)
  Tässä työssä tavoitteena oli tehdä alustava liiketoimintasuunnitelma yhden ketjun metsäkoneyritykselle, joka tulisi toimimaan Oulun pohjoispuolella. Yrittäjinä tulisivat toimimaan kaksi henkilöä, jotka ryhtyisivät jatkamaan ...
 • Stressin vaikutus eläinten hyvinvointiin ja tuotokseen lypsykarjatilalla 

  Kouhia, Heidi (2021)
  Eläimen kokema stressi voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista ja se voi ilmetä monin eri tavoin. Eläinten stressiä voidaan tutkia fysiologisilla mittauksilla sekä eläinten käyttäytymistä seuraamalla. Naudan kokema stressi ...
 • Robotiikan käyttö tilitoimistoissa kirjanpitäjän näkökulmasta 

  Anttila, Minttu (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää robotiikan käyttöä tilitoimistoissa kirjanpitäjien näkökulmasta ja sen mukana mahdollisesti tulleita muutoksia työnkuviin sekä koulutustarpeisiin. Työn toimeksiantajana toimi ...
 • Muutosjohtaminen ja onnistunut muutos henkilöstöhallinnon palveluryhmässä 

  Pohjola, Joonas (2021)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää muutosjohtamista sekä muutoksiin suhtautumista Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) henkilöstöpalveluyksikössä Hämeenlinnassa. ...
 • Lainsäädäntö kuluttajaperinnässä 

  Sara, Kaarikivi (2021)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, kuinka lainsäädäntö vaikuttaa kuluttajasaatavien perintäprosessin eri vaiheisiin mahdollisimman laajasti. Tuloksena on läpikäynti perintäprosessiin, erityisesti vapaaehtoisen perinnän ...
 • Pilvipalveluiden hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä 

  Tuovinen, Timo (2021)
  Tämän opinnäytetyn aiheena oli tunnistaa osaamisen kehittämisessä tarpeet, joita ei voida ratkaista suoraan kaupallisesti saatavilla järjestelmillä joko niiden saatavuuden tai hinnoittelun takia, ja kehittää osaan niistä ...

Näytä lisää