- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 13638-13657 / 20880

  • Puurakenteisen rivitalon runkotyön vakiointi 

   Peuronen, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksikölle. Työssä selvitettiin puurakenteisen rivitalokohteen runkotyön eri vaiheiden suorittamista. Tavoitteena oli luoda työohjeet runkotyön tärkeimmistä ...
  • Puurakenteisien rakennushankkeiden tietomallipohjainen suunnitteluprosessi Vertex BD ja Tekla Structures -ohjelmia hyödyntäen 

   Saukkonen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö tehtiin A-insinöörit Suunnittelu Oy:lle. Työhön osallistuivat haastattelupanoksellaan ohjelmistoyrityksien Tekla Oy:n ja Vertex Systems Oy:n yhteyshenkilöt. Työssä tutkittiin puurakennesuunnitteluprosessia ...
  • Puurunkoisen pientalon energiatehokkuuden kehitys 

   Taskinen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä tarkasteltiin suomalaisen puurunkoisen pientalon kehitystä ja energiatehokkuuden paranemista. Lisäksi tutustuttiin pientalon kehitykseen vaikuttaneisiin tahoihin ja niiden toimenpiteisiin. Tässä työssä ...
  • Puuta, heinää ja muutama visio : analyysi Guy Ritchien gangsterielokuvista 

   Peltola, Essi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Analysoin opinnäytetyössäni brittiläisen ohjaaja-käsikirjoittaja Guy Ritchien kolmea gangsterielokuvaa: RocknRolla (2008), Snatch (2000) sekä Puuta, heinää ja muutama vesiperä (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ...
  • Puutarha nuorisotyön välineenä 

   Lappalainen, Senja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kasvit ja puutarha lisäävät ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, joten puutarhanhoito tarjoaa työvälineen nuorisotyöhön ja kansalaiskasvun tukemiseen. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytin ...
  • Puuteollisuuden jäännösmaalien hyödyntäminen 

   Sulamäki, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä pyrittiin kehittämään kustannustehokas tapa hyödyntää puuteollisuuden jäännösmaaleja sen sijasta, että maalit hävitettäisiin kokonaan. Uusia tapoja pohdittiin työn teettävän yrityksen ja sen asiakkaiden ...
  • Puuttumattomuuden kulttuuri sosiaali- ja terveysalan esimiestyössä : integroiva kirjallisuuskatsaus 

   Suhonen, Katariina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa keinoista, joilla ehkäistään puuttumattomuuden kulttuurin syntymistä, sekä selvittää millaista puuttumista esimieheltä odotetaan työyhteisön konflikteissa ja millä keinoin ...
  • Puuvahojen ominaisuuksien vertailu 

   Lindholm, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityön aiheena oli puuvahojen ominaisuuksien vertailu. Työn avulla pyrittiin tutustumaan puuvahojen ominaisuuksiin ja asettamaan ne paremmuusjärjestykseen testien tulosten perusteella. Tutkimusten pohjana käytettiin ...
  • Puvuston tulevaisuusstrategia : Case: Helsingin Kaupunginteatteri 

   Holopainen, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda Helsingin Kaupunginteatterin puvustolle tulevaisuusstrategia, joka vastaa yhteiskunnan ja työkulttuurin muutoshaasteisiin. Kiristyvä kilpailu, resurssien leikkaukset ...
  • Puzzle game using Android MVVM Architecture 

   Maharjan, Bikesh (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The development of Android mobile applications in application industry is growing rapidly. Application requirements change frequently and demand for code structure adjustment with addition of new features. Thus, flexibility ...
  • Puzzlepelin suunnittelu ja toteutus Androidille 

   Isaksson, Joakim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tavoitteena oli suunnitella ja kehittää mobiilipeli androidille. Tarkoituksena oli perehtyä pelikehityksen eri osa-alueisiin käytännön toteutuksen kautta, mikä tehtiin osana opinnäytetyötä. Työssä seurataan pelin ...
  • PVC-pinnoitteisen keinonahan konservointi : Aino Aallon suunnitteleman tuolin konservointi ja materiaalitutkimus 

   Colliander, Aura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä huonekalukonservoinnin opinnäytetyössä käsitellään Alvar Aalto -museon kokoelmiin kuuluvan Aino Aallon suunnitteleman tuolin 62 konservointia; pohditaan keinonahalle soveltuvia paikkausmenetelmiä ja testataan ...
  • Pyhän profeetta Elian kirkon interiöörin värikerrostumien analyyttinen selvitys 

   Oksanen, Ekaterina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on Pyhä Profeetta Eliaan kirkon interiöörin värimaailman valintaan perustuvien syiden tarkastelu ja päällimmäisen värikerroksen sideaineen mahdollinen määritteleminen. Työn yhteydessä on ...
  • Pyramidihuijaukset : Ilmiön tunnistaminen ja uhreiksi joutuneiden oikeusturvakeinot 

   Liukku, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pyramidihuijaus-ilmiölle tunnusomaiset piirteet, jotka soveltuvat ilmiön tunnistamiseen ja tehdä havaintoja ilmiön piirissä olleista tapauksista. Toinen tutkimuksen olennainen ...
  • Pyroteknikka ja erikoistehosteet tapahtumatuotannossa 

   Räsänen, Kimmo (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pyrotekniikan ja erikoistehosteiden käyttöä yleisötapahtumissa. Pyrotekniikkaa käytetään yhä useammissa tapahtumissa hyvin pienen ammattilaisjoukon toimesta. Tehosteiden käyttö on luvanvaraista ...
  • Pysy lähelläni : opas pienten lasten vanhemmille seksuaalisuuden vahvistamiseksi parisuhteessa 

   Hakkarainen, Emilia; Silen, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutui kehittämistyönä Metropolia AMK:n sekä Kymenlaakson AMK:n yhteisessä hankkeessa ”Positiivisen mielenterveyden edistäminen pikkulapsiperheissä”. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas 3–5-vuotiaiden ...
  • Pysähdyksiä draaman äärelle : - mikä on tärkeää draamakasvatuksen toteutuksessa? 

   Perttola, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee sitä, mikä on olennaista draamakasvatuksen toteutuksessa ja miten se vaikuttaa draamakasvattajana toimimiseen. Työ lähestyy näitä kysymyksiä Tixie ja Axeli -draamakasvatusprojektin käsittelyn ...
  • Pysäköintihallien valaistuksen energiatehokkuuden parannusmahdollisuudet 

   Sorjonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin mahdollisuuksia Fortumin Keilalammen konttorin pysäköintihallien P1 ja P2 valaistuksen energiatehokkuuden parantamiseen. Tarkoituksena oli löytää ratkaisu, joka olisi helposti toteutettavissa ...
  • Pysäköintihallin valaisinvaihtoehtojen tarkastelu 

   Santala, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tavoitteena oli löytää vaihtoehtoja Helsingin Messukeskuksen pysäköintitalon nykyiselle valaistusjärjestelmälle. Työ käsittää Helsingin Messukeskuksen pysäköintihallin led-valaistuksen hankinta-, käyttö- ja ...
  • Pysäköintilaitoksen jälkilaskennan hyödyntäminen tarjouslaskennassa 

   Ikonen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä mestarityö tehtiin palvelemaan Keski-Suomen Betonirakenteen tulevaisuuden hankkeiden jälkilaskentaa. Yritys tarvitsi selkeää ohjeistusta työmaan kustannushallintaan. Tämän tarkoitus oli tukea työnjohtoa jälkilaskenn ...