- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Ennakoivan kunnonvalvontasuunnitelman laatiminen osavalmistukseen 

   Saastamoinen, Eetu (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia ennakoivaan kunnossapitoon perustuva kunnonvalvontasuunnitelma osavalmistuksessa käytettäville koneille- ja laitteille. Työ tehtiin John Deere Forestry Oy:lle Joensuun tehtaalle. Joensuun ...
  • Rivitalon korjaustarpeen määrittäminen ja kustannusten laskenta 

   Luukkonen, Paavo; Leikas, Ville (2020)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin vuokrakäytössä olevan rivitalon korjausten kannattavuutta. Työn toimeksiantajana toimi Deltari Oy. Työ käynnistettiin tilaajan tarpeesta selvittää tulevaisuuden mahdollisuuksia kiinteistölle. ...
  • Siilinjärven Kolmisopenjoen patohankkeen esiselvitys 

   Lappalainen, Samu (2020)
   Opinnäytetyössä tehtiin esiselvitys patohankkeen toteuttamiseksi Siilinjärvellä sijaitsevaan Kolmisopenjokeen. Työn tilaajana toimi Yara Suomi Oy. Patohanke liittyy Kolmisopen järven kunnostamiseen, sillä järven valuma- ...
  • Aurinkoenergia pienkohteissa 

   Piironen, Joona (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää aurinkosähköjärjestelmän hyödyllisyyttä, kun se on kytkettynä kohteeseen, joka on myös kytkettynä sähköverkkoon. Hyödyllisyyden selvittämiseksi aurinkosähköjärjestelmästä ...
  • ME TULEMME TAAS: Suomalaisen elokuvamusiikin konsertin harjoittelun ja esittämisen merkitys Iskelmäsenioreille. 

   Lisitsin-Mantere, Petra (2020)
   Merkitykset ovat päätelmiä itsestämme, todellisuudestamme ja sosiaalisista tilanteista. Merkityksellisyys synnyttää ihmisissä positiivisia hyvän olon tunteita, jotka syntyvät ihmisen toteuttaessa itseään. Opinnäytetyö ...
  • Kerralla kuntoon -klinikka: suuhygienistien kokemuksia klinikan toimintaa edistävistä ja heikentävistä tekijöistä 

   Lindman, Verna; Papinkivi, Marianna (2020)
   Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö määrittää suun terveydenhuollon toimintaa lailla ja asetuksilla. Potilaan hoito tulee järjestää kuuden kuukauden sisällä yhteydenotosta. Kunnilla on vaikeuksia järjestää hoidon aloitus ...
  • Fluent Kunto-sovelluksen parantaminen Destia Oy:lle 

   Koivistoinen, Niklas (2020)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli parantaa työnseurantaa ja työnsuunnittelua Fluent Kunto- sovelluksen avulla. Tavoitteena oli löytää uudesta seurantalaitteesta parannettavia ominaisuuksia ja haastatella ...
  • Testilaitteen suunnittelu ja toteutus hiomakoneen ohjausjärjestelmän kehitystä varten 

   Harjunheimo, Daniel (2020)
   Paperi ja metalliteollisuudessa liikkuu suuri määrä investointeja. Isot tuotantolinjat vaativat tehokasta ja hyvin suunniteltua huoltojärjestelmän, jotta tuotantolinjan käyttöastetta voitaisiin pitää mahdollisimman korkealla. ...
  • Digitaalisen turvallisuuden johtaminen Yara Siilinjärven toimipaikalla 

   Kanniainen, Joel (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yara Siilinjärven toimipaikan digitaalisen turvallisuuden nykytilaa ja etsiä kehityskohteita, joita parantamalla digitaalisen turvallisuuden tasoa voidaan nostaa. Työn keskeisenä ...
  • Pituusleikkurin suunnitteluohjeen suunnittelu 

   Soini, Kalle (2020)
   Nykypäivänä teollisuutta halutaan kehittää entistä enemmän. Teollisuuden kehityskohteista onkin tehty tutkimus, josta selviää, mitä nykypäivän teollisuudessa halutaan kehittää ja yksi tärkeimmistä kehityskohteista onkin ...
  • Virtuaaliset terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut : Kirjallisuuskatsaus 

   Ruotsalainen, Veera (2020)
   Digitaalisuus ja virtuaaliset palvelut ovat yleistymässä oleva ilmiö terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon puolella. Digitaalisuus on työväline, jolla muunnetaan reaalimaailman kohteita tietokoneisiin. Digitaalisuuden ...
  • Sonograaferi aloittaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa:Asiakkaiden käsityksiä sonograaferin työstä. 

   Katainen, Johanna (2020)
   Suomessa on viime vuosina tapahtunut sosiaali – ja terveydenhuollossa tehtävänsiirtoja etenkin lääkäreiltä hoito-henkilökunnalle. Tehtävien ja työnjaon muutokset terveydenhuollossa edellyttävät aina henkilöstön osaamisen ...
  • KIERRÄTYSMATERIAALIN KÄYTTÖ OMAKOTITALO KOHTEESSA 

   Ilanne, Antti (2020)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin uusio- ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen omakotitalohankkeessa. Tontti, jolle tuleva omakotitalo rakennetaan, sijaitsee Muuramessa. Tällä hetkellä tontilla on tilaajan Pekka Puurulan ...
  • Muistisairaan aliravitsemus 

   Kettunen, Sanni; Viskari, Marika (2020)
   Muistisairaiden parissa työskentelevillä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla, tulee olla riittävästi valmiuksia muistisairaan kokonaisvaltaiseen hyvään hoitoon. Kokonaisvaltainen hoito sisältää myös ravitsemushoidon ...
  • Polttoainekuljettimien ennakkohuoltosuunnitelma 

   Häyrinen, Mika (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Upm plywoodin Joensuun vaneritehtaan voimalaitokselle. Työn tarkoituksen oli luoda ennakkohuoltosuunnitelma polttoaineen kuljettimiin, koska investoinnin myötä tehtaan vanha voimalaitos tullaan ajamaan ...
  • Yrityksen varastoinnin kehittäminen 

   Risulainen, Niina (2019)
   Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona erityiskaupan toimialalla toimivalle yritykselle. Aiheeksi tarkentui yrityksen varastoinnin kehittäminen. Työn aihe pohjautui ideaan käyttää yritystoiminnasta saatavaa taloudellista ...
  • Peliteollisuuden Markkinointi ja Ansaintamallit 

   Laitinen, Sakari; Kuronen, Antti (2020)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään videopeliteollisuuteen ja sen ansaintamalleihin. Työlle ei ole toimeksiantajaa. Aluksi käydään läpi alan historiaa. Eri alustat millä pelata, ansaintamallit, markkinointi ja yritykset ovat ...
  • Kannattavuuden tarkastelu asuntomyymälän perustamiseksi 

   Varis, Veera (2020)
   Opinnäytetyö toteutettiin Pohjola Rakennus Oy Suomen asuntomyymälähankkeen tueksi. Työn tavoitteena oli sel- vittää oman asuntomyymälän vuosittaiset ylläpitokustannukset ja verrata niitä sen hetkiseen ulkoisen myynnin ...
  • Jäliviisaus muotoiluprojektissa: analyysi eräästä muotoiluprojektista 

   Markus, Kiiskilä (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on todellisen ja teoreettisen muotoiluprosessin välinen suhde. Työn tavoitteena oli analysoida toteutetun case-tapauksen muotoiluprosessia vertaamalla sitä teoriaan ja keskustella siitä, millä ...
  • Innostutaan ICT:stä! : Osallistavaa koulutussuunnittelua kansalaisopistossa 

   Ahonen, Laura (2020)
   Digitalisaation kehittyessä suuri osa julkisista ja yksityisesti tarjotuista palveluista on siirtynyt tai siirtymässä verkkoon. Selviytyäkseen yhteiskunnassa kansalaisilta vaaditaan yhä enemmän tietoja ja taitoja toimia ...