- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Opiskelijoiden kokemuksia moninaisuuden huomioimisesta YAMK-koulutuksessa 

   Korpela, Heli (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa kyselytutkimus opiskelijoiden moninaisuuden huomioimisesta syksyllä 2023. Ihmisen ominaisuudet ja identiteettiin kuuluvat yksilölliset erot ovat moninaisuutta. Tutkimuksen tavoitteena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Luonnon hyödyntäminen lääkkeettömänä hoitomenetelmänä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien oireiden hoidossa 

   Peurala, Julia; Janhunen, Eevi (2024)
   Tämän kehittämispainotteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää koulutus luonnon hyödyntämisestä lääkkeettömänä hoitomenetelmänä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien oireiden hoidossa Aholan tilan työntekijöille. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia lääkeaineopinnoista 

   Koskensalo, Sirja (2024)
   TIIVISTELMÄ Sirja Koskensalo Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia lääkeaineopinnoista Sivut ja liitteet 41, liitteet 1 Aika (lukukausi, vuosi) 6, 2024 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja AMK Sairaanh ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Polarisaatio yhdessä päivässä : kokemuksia koulutuksesta 

   Lempiäinen, Essi; Turkka, Kalle (2024)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli haastattelututkimuksen avulla selvittää sosiaalialan-, maahanmuuttotyön- ja muiden ammattilaisten kokemuksia ja ajatuksia polarisaatiotäydennyskoulutuksesta sekä koulutuksen kehittämisestä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Seksuaalikasvatusopas lastensuojelulaitoksille 

   Tikka, Hanna (2024)
   Terveyden edistäminen ei ole ainoastaan hoitotyöntekijöiden tehtävä vaan työskentelyä toteuttaa yhteisvastuullisesti useat ammattiryhmät lastensuojelulaitoksissa, kuten nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajat, lähihoitajat, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Johtamisen suunnat: positiiviseen henkilöstökokemukseen johtaminen Vamos-palveluyksiköissä 

   Lindeberg, Annika; Latonen, Elisabet (2024)
   Opinnäytetyö on tehty työelämäyhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Opinnäytetyö liittyy organisaation Vamos-palveluihin ja niissä tehtävään esihenkilötyöhön. Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa tietoa siitä, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Hoitajan opas oman hyvinvoinnin tukemiseksi 

   Ojala, Marius (2024)
   TIIVISTELMÄ Uudet suuret muutokset ja koronakriisi ovat vaikuttaneet osaltaan työntekijöiden jaksamiseen koko terveydenhuoltoalalla. Lisäksi työn henkinen ja fyysinen kuormitus, kiire ja pula työntekijöistä asettaa omat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Emergency placement in Postipuu Reception Home : info-leaflet for immigrant parents 

   Atanga, Iida (2024)
   Kiireelliset sijoitukset ovat tärkeitä perheiden ja erityisesti lasten tarpeiden arvioinnissa, tukemisessa ja hoivaavan ympäristön tukemisessa. Opinnäytetyö keskittyi Postipuun vastaanottokodin lasten osaston tarpeisiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Digitalisaatio terveysvalmennuksessa 

   Marjanen, Alma; Vänttilä, Olivia (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä sairaanhoitajien digiosaamista sekä tietämystä terveysvalmennuksesta. Digitalisaatiota käsiteltiin terveysvalmennuksen välityksellä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa oppimateriaalia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Akuuttitilanteet palvelutalossa: akuuttitilanteiden hoitolaatikko peruselintoimintojen mittareita hyödyntäen 

   Serkko, Mia; Uusitalo, Janika (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yhteistyötaholle selkeämmät ohjeet akuuttitilanteissa toimimiseen. Yhteistyötaho oli Kirkkonummella sijaitseva yksityinen vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikköön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Nuorten seksuaalisuuden moninaisuus 

   Hänninen, Tilda; Saukko, Amanda (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa lyhyt ja selkeä opas aiheesta nuorten seksuaalisuuden moninaisuus. Opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota yksinkertainen apukeino nuoren seksuaalisuuden moninaisuuden puheeksi ottoon ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Understanding Social Justice: Conceptual and practical discussion on social justice in the development cooperation of Fida International 

   Lehtimäki, Tuomo (2024)
   Tuomo Lehtimäki Understanding Social Justice: Conceptual and practical discussion on social justice in the development cooperation of Fida International 63 Pages Spring 2024 Diaconia University of Applied Sciences Master ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Itseohjautuva tiimityö erikoissairaanhoidossa 

   Tuomola, Katja (2024)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on itseohjautuva tiimityö HUSin erään tulosalueen tulosyksikön eri toimintaympäristöissä. Itseohjautuvasta toimintatavasta julkaistujen tieteellisten tutkimusten perusteella itseohjautuvan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Henkilökohtaisen avun työnantajamallin kehittäminen 

   Tiittanen, Jenni (2024)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien rekrytoinnin tukea osana Helsingin kaupungin vammaistyön sosiaaliohjausta. Kehittäminen toteutettiin työpajatyöskentelynä, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ylähengitysteiden imeminen osana lasten hoitotyötä: englanninkielinen opetusvideo imeväisikäisen lapsen ylähengitysteiden imuista 

   Sihvonen, Saara; Taurovaara, Ella (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa video imeväisikäisen lapsen ylähengitysteiden imemisestä lasten hoitotyön opetuksen tueksi. Materiaalin aiheena on ylähengitysteiden imeminen osana lasten hoitotyötä. Lisäksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Painehaavojen ennaltaehkäisy ja hoito - opas painehaavojen oikeaoppiseen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ikäihmisillä 

   Manninen, Aleksiina; Moilanen, Hanna-Kaisa (2024)
   Kehittämispainotteisen opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella sekä toteuttaa painehaavojen ennaltaehkäisyyn sekä hoitoon soveltuva opas. Tavoitteena on jakaa tietoa painehaavojen syntymiseen vaikuttavista tekijöistä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Vertaisohjaajan opas rikosseuraamusalan toimintaympäristössä 

   Lybeck, Pepita; Nikiforov, Aleksi; Tuominen, Milla (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vertaisohjaajien opas yhteistyössä Ri-koksettoman elämän tukisäätiön eli RETSin kanssa. Oppaan tavoite oli olla informatiivinen sekä koota yhteen kaikki tieto, mitä vertaisohjaajan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • ABCDE, NEWS ja ISBAR työkaluina ikääntyneiden hoitolaitoksissa : koulutus hoitajille palveluasumisen yksiköissä 

   Kaistinen, Sini; Petsola, Pauliina; Poikela, Susanna (2024)
   TIIVISTELMÄ Sini Kaistinen, Pauliina Petsola ja Susanna Poikela ABCDE, NEWS ja ISBAR työkaluina ikääntyneiden hoitolaitoksissa. Koulutus hoitajille palveluasumisen yksiköissä. 29 sivua, 2 liitettä Kevät ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Golden voices - kultaiset äänet : kvalitatiivinen tutkimus ikäihmisten subjektiivisesta hyvinvoinnista heidän äänellään kerrottuna 

   Mannonen, Essi; Suurkoivu, Sirpa (2024)
   Väestön ikääntyessä on ajankohtaista tarkastella ikääntyvien hyvinvointia tarkemmin. Ymmärtääkseen ikääntymistä ilmiönä paremmin, on hyvä tarkastella ilmiötä mahdollisimman läheltä. Tutkimuksen kohderyhmä toimi asiantuntijoina ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Opiskelijoiden kokeman stressin ja ahdistuksen säätelykeinot 

   Hyväri, Maria; Ranua, Sara (2024)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin opiskelijoiden kokeman ahdistuksen ja stressin säätelykeinoja sekä avattiin eri mekanismien, kuten mindfulnessin, elintapojen, vagushermon aktivoinnin, meditaation sekä resilienssin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad