Viitteet 1916-1935 / 2072

  • Varaston layoutsuunnittelu 

   Leino, Osmo (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella toimeksiantajalle, Hyxo Oy:lle, toimiva varaston layout uuden varastorakennuksen tiloihin. Lisäksi tuli laatia ohjeistava suunnitelma varaston muuttoa varten. Työ aloitettiin ...
  • Varastonhallintajärjestelmän vaatimusten kartoitus toiminnan laadun ja tehokkuuden parantamiseksi 

   Myllyntausta, Katri (2019)
   Tämän työn tavoitteena on tuoda toimeksiantajalle tietoa siitä, miten terminaalin toimintoja voidaan tehostaa varastojärjestelmän avulla ja millaisia vaatimuksia toiminta asettaa varastojärjestelmälle. Lisäksi tutkitaan, ...
  • Varastonohjauksen kehittäminen Expak-ohjelman avulla 

   Lindroos, Roni (2019)
   Opinnäytetyössä tutkitaan miten Expak-ohjelman käyttöönotto ja sen myötä varastonohjausprosessin muutos on vaikuttanut VDL Bus & Coach Finland Oy:n varaston tunnuslukuihin ja palvelutasoon. Tutkimuksessa käytetään sekä ...
  • Varautuminen autokannen tulipaloon: Case Silja Serenade 

   Saastamoinen, Jussi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua laivojen autokansien paloturvallisuuteen ja varautumiseen mahdolliseen tulipalon riskiin. Opinnäytetyön toimeksiantaja on M/S Silja Serenade. Tutkimuksen avulla pyrin löytämään ...
  • Varhaisen tuen toimintamalli ja sähköinen sovellus Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä 

   Vitikainen, Tanja (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada varhaisen tuen sähköinen sovellus käyttöön ja työstettyä kirjallinen ohje käyttöä varten sekä saada yhteistyö esimiesten kanssa toimimaan varhaisen tuen mallia toteuttaessa. Lisäksi ...
  • Varhaiskasvattajien kokemuksia lapsilähtöisyydestä : Avoimen päiväkodin arjessa 

   Österman, Pia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, millä tavalla avoimen päiväkodin varhaiskasvattaja toimii lapsilähtöisesti, ollessaan yhdessä lasten kanssa ja mitä lapsilähtöisyys kasvattajien omasta mielestä tarkoittaa sekä millaisia ajatuksia ...
  • Varhaiskasvattajien työhyvinvointi : Työhyvinvoinnin tilan selvitys Mikkelin kaupungin päiväkodeissa ja työhyvinvointisuunnitelmamallin laatiminen 

   Kumpusalo, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan työhyvinvointia varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tavoitteena oli selvittää Mikkelin kaupungin päiväkodeissa työskentelevien varhaiskasvattajien työhyvinvoinnin tila ja laatia ...
  • Varhaiskasvatustavoitteiden toteutuminen partioleirillä 

   Mannoja, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on toiminallinen. Opinnäytetyössä suunniteltiin ja järjestettiin päiväkoti 3–5 vuotiaille Kymenlaakson partiopiirin ry. piirileirillä Tapio -2017. Päiväkodin tarkoituksena oli vapauttaa pienten lasten vanhemmat ...
  • Varjoista valoon –tarinoita riippuvuudesta 

   Siitari, Taija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opioidiriippuvuudesta kuntoutumista pidetään usein vain lääkinnällisenä kuntoutumisena opioidikorvaushoidossa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esiin myös psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen tarve ja tärkeys ...
  • Varmuuskopiointipalvelun suunnittelu ja toteutus 

   Koskinen, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa varmuuskopiointipalvelu kotkalaiselle ICT-alan yritykselle. Palvelulla on tarkoitus tuottaa asiakasyritykselle luotettava, vikasietoinen ja helppokäyttöinen ...
  • Varsikengän ja pohjallisten vaikutus varusmiesten jalkaterveyteen 

   Kotro, Ria-Iina; Huikuri, Jenna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää varusmiespalveluksessa käytössä olevan varsikengän ja tukipohjallisten vaikutuksia varusmiesten jalkaterveyteen. Opinnäytetyössä tutkitaan alaraajavammojen esiintyvyyttä ...
  • Vartiolaiva 55:n sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma 

   Ruskeepää, Johan (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aihe on Vartiolaiva 55:n sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma. Tavoitteena oli luoda suunnitelma palo- sekä vuototilanteiden varalle, sekä samalla opas, jota voidaan käyttää harjoitusten runkona sekä ...
  • Vastaanoton palveluprosessin kehittäminen Case: Holiday Club Katinkulta 

   Karppinen, Suvi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastaanoton palveluprosessin kehittäminen. Työn toimeksiantajana toimii Holiday Club Katinkulta. Työssä tutkittiin vastaanoton nykyistä palveluprosessia työntekijöiden näkökulmasta sekä ...
  • Vastuullinen tuonti vaatealalla 

   Antikainen, Hilla (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selventää, millaista on vastuullinen tuonti vaatealalla sekä selvittää sen tulevaisuuden näkymiä Suomessa. Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa aineistoa saadaan teorian avulla ...
  • Vastuullisuuden nykytila tavaraliikenteen tiekuljetushankinnoissa 

   Lammintaus, Hanna (2019)
   Työssä on tutkittu teiden tavaraliikenteen kuljetuspalveluiden yksityisen sektorin hankintojen vastuullisuutta. Työn tavoitteena on ollut etsiä ja luoda viitekehyksen puitteissa määritelmä vastuullisuudelle kuljetuspalveluiden ...
  • Vastuullisuudesta valttia : Ruoan lakisääteisestä kuluttajaviestinnästä kohti vastuullisuusviestintää 

   Turkki, Pekka; Koskinen, Marja-Leena
   Xamk Kehittää 22 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vastuullisuudesta on tullut keskeinen teema ruoka-alan markkinointiviestinnässä. Näkyvimmin vastuullisuutta tuovat esille suuret ruokatalot monin eri tavoin aina eettisesti korkealaatuisesti tuotetuista raaka-aineista ...
  • Vastuullisuudesta viestiminen pyöräilyreittien markkinoinnissa 

   Vauterin, Alexis (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä tutkimus käsittelee vastuullista matkailua ja siitä viestimistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli auttaa kehittämään Etelä-Savossa sijaitsevien pyöräilyreittien vastuullisuusviestintää ja tavoitteena muodostaa käyttökelpoisia ...
  • Vauvan ravitsemus : Ravitsemusopas maahanmuuttajaperheille 

   Hagel, Juulia; Takkinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäyteyön tarkoituksena oli tuottaa Pieksämäen lastenneuvolaan maahanmuuttajaperheille suunnattu opas alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemuksesta. Opas pohjautuu vuonna 2016 julkaistuihin uusiin kansallisiin ravitsemussuosituksiin, ...
  • Vedenottamon suodatinjärjestelmän ohjausventtiileiden modernisointi 

   Laitinen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin ja ohjelmoin uuden ohjausventtiilijärjestelmän puhtaan veden tuotantoprosessissa oleville monikerrossuodattimille. Työn tein Mikkelin Vesilaitokselle, ja työnantajanani sekä oh-jaajanani toimi ...
  • VEGAANILIITTO RY:N VISUAALISEN ILMEEN UUDISTAMINEN 

   Nykänen, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin Vegaaniliitto ry:lle uuden visuaalisen ilmeen. Ilmeen päivittämiseen sisältyi suunnitelma ja toteutus Vegaaniliiton tunnuksen, internetsivujen ja graafisen ohjeiston uudistamisesta. Suunnitelma ...