Satakunnan ammattikorkeakoulu

Recent Submissions

 • Sisäisen viestinnän tutkimus 

  Heiska, Mikko (2020)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia toimeksiantajan organisaation sisäisen viestinnän nykytilaa ja sen toimivuutta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa konsernin johdolle mahdollisuus tunnistaa sisäisessä viestinnässä ...
 • Tiimityö muutosjohtamisen tukena - Case Yritys X 

  Ojala, Tiina (2020)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia case- yrityksessä työskentelevien päälliköiden osaamistasoa vastuihinsa nähden ja kuinka päälliköiden välinen tiimityö toimii muutoksissa. Tulosten perusteella oli tarkoitus luoda ...
 • Data-analytiikan hyödyntäminen Energiamarkkinoiden tiedonvaihtosanomien käsittelyssä 

  Levänsuo, Hannes (2020)
  Tutkitaan energiamarkkinoiden sanomaliikenteen sanomien käsittelyä ja työjonoja, joita pitkin sanoma kulkee. Tavoitteena oli löytää pullonkaulaprosessit tai työjonot, joiden vuoksi tiettyjen sanomien käsittelyaika on ...
 • Pientalojen kiinteistökauppa ja hallinnanjakosopimukset 

  Ahtiainen, Iida (2020)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pientalojen kiinteistökauppaa rakennuttajamyyjän lakisääteisten vastuiden ja velvoitteiden näkökulmasta. Toimeksiantajana toimi pientaloja rakentava ja myyvä Aurabo Oy. Tavoitteena ...
 • Porin varhaiskasvatuksen perheohjauksen toimintamalli: Varhaiskasvatuksen työntekijöiden näkökulma 

  Jaakonsaari, Krista (2020)
  Porin varhaiskasvatuksen perheohjauksen toimintamalli. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden näkökulma. Tiivistelmä Tämän kehittämistehtävän tavoitteena oli kehittää Porin kaupungin varhaiskasvatuksen perheohjauksen ...
 • Logistiset haasteet tuotannon siirrossa Euroopasta Vietnamiin case-yrityksessä 

  Rajala, Santtu (2020)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää ja ratkaista tullaukseen ja huolintaan liittyviä haasteita, mitä toimeksiantoyritys oli kohdannut siirtäessään vaatteiden tuotantoa Euroopasta Vietnamiin. Työssä käsiteltiin ...
 • Opas talous- ja velkaneuvojalle: Kirkon diakoniarahasto 

  Kannisto, Kati (2020)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää opas Kirkon diakoniarahastosta Etelä-Pohjanmaan talous- ja velkaneuvonnan käyttöön. Kirkon diakoniarahasto valikoitui oppaan aiheeksi, koska se on hieman tuntemattomampi ...
 • Chattibotin sovellus laajaan käyttöön 

  Yli-Hongisto, Miikka (2020)
  Chattibotit ovat ajan myötä nousseet esille hyvänä vaihtoehtona rutiinitoimenpiteiden automatisoinnille. Bottien toiminta perustuu ohjelmoituihin reaktioihin, joita käyttämällä botti pystyy käymään asiakkaan kanssa läpi ...
 • Metsänhoitoyhdistys Lounametsän kilpailija- ja suhdanneriskit 

  Vuoristo, Ilkka (2020)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Metsähoitoyhdistys Lounametsä ry kilpailija- ja suhdanneriskejä. Selvitys tehtiin, koska haluttiin tietää, onko jäänyt huomaamatta olemassa olevia riskejä tai ei ole tiedostettu riskiä. Menetelminä ...
 • Kunnonvalvonnan kehittäminen Novi by Pinja järjestelmän avulla 

  Ahonen, Tuomas (2020)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää tapoja kehittää kiinteistöhuollon kunnonvalvontaa Sandvik Mining and Construction Oy, Tampereen toimipisteellä. Työssä tutkittiin laitekantaa ja pohdittiin kriittisimpiä kohteita ...
 • Avoimen lähdekoodin palomuuri SOHO-ympäristössä 

  Rinne, Heikki (2020)
  Tässä työssä tutkittiin avoimen lähdekoodin palomuuriohjelmiston soveltuvuutta pienen yrityksen tai kotitoimiston verkkoliikenteen suojaukseen. Työssä käytiin läpi palomuurin perusperiaatteet sekä erilaiset suojausominaisuudet. ...
 • Basic and functional requirements of ISM CODE and the impact on maritime claims 

  Bochtis, Christos (2020)
  The objective of this research is to analyze and present the content and the requirements that constitute the code of ISM in order to decipher its importance and the role that it has played in the development and advancement ...
 • Osakeyhtiön lopettaminen - vaiheet ja seuraamukset: Opas kirjanpitäjälle 

  Soini, Mia (2020)
  Opinnäytetyön aihe kumpusi kirjanpitäjän työstä ja sen kokemasta muutoksesta vii-meisten vuosien aikana. Automatiikan ja robotiikan ansiosta kirjanpitäjän on mahdol-lista kehittää työtään entistä enemmän konsultoivampaan ...
 • Tampereen raitiotien sähköradan jaksoerotus 

  Koski, Eetu (2020)
  Opinnäyteyön tarkoituksena oli laatia Tampereen raitiotieallianssin kunnossapidolle mahdollisimman selkeät ja suomenkieliset asennus- ja kunnossapito-ohjeet raitiotien sähköradan jaksoerottimista. Opinnäyteyössä ...
 • Matalan kynnyksen sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden toimintamallin kehittäminen Valtti-työpajalle 

  Rassi, Minna (2020)
  Tämän kehittämistyön idea on noussut Valtti-työpajan asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeesta kehittää työpajan matalan kynnyksen työpajatoimintaa vielä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaaviksi ja työ-ja toimintakykyä ...

View more